Wednesday, November 16

Jewish Survival - Part XVII

בס"ד
חינוך מקוה לכל יהודי
ארץ ישראל ועם ישראל באיומי שמד והשמדה, ח"ו, ירחם ה'. (ישעיהו א:טו,טז, ירמיהו יד:ח)
"מקוה... מושיעו"! ראה איך ולמה?
לכן, "חינוך מקוה לכל יהודי" הוא נושא קריטי החשוב ביותר לכל אחד מעמנו.
הישרדות יהודית מאדם ועד ימינו!
מאת עמנואל ראב"ד
תמוה, בורא עולם, בעל שלימות מוחלטת, מדוע הוא ברא עולם עם כל כך הרבה בעיות, שאין אדם אחד בלעדיהן? התשובה: בעיות, ה' מייצר עבור כל אדם לפי מצבו, לפעמים אפילו עד פיקוח נפש. כי בלי בעיות האדם רחוק מלחזור בתשובה! ככתוב: "מביא אנוש לדכא, ואומר: בני אדם, שובו בתשובה"! הבעיות התחילו כתוצאת חטאו של אדם הראשון, שמיד טבל לחזרה בתשובה שלימה, במקוה מעיין השילוח. בימי אנוש, נכדו של אדם מבנו שת, שוב מרדו בה' והתחילו בעבודת-אלילים, והבעיות שנוצרו עבורם הגיעו עד דכדוכה של נפש. מה הקשר בין "בני-אדם" ל"אנוש"? ללמדנו: כי חובת האדם לחינוך והתנהגות היא גם של צאצאיו ונמשכת לבניו ונכדיו! (בראשית רש"י ד:כו,תהיליםצ:ג,פר'דרבי-אליעזר יד).
מלבד בעיות הפרט, אנו ניצבים בפני בעיות הכלל:
א. ארץ הקודש, המדינה היחידה בעולם הנמצאת כיום באיומי השמדה גרעינית טוטאלית, ח"ו. ולמרות שה' הבטיח שעם ישראל יתקיים לעולם, הרב שך נהג לומר: "אך לא מובטח לנו ששואה לא תחזור, ח"ו". 2. פריקת עול תורה של ציבור נרחב. הקשר בין 2 הבעיות ברור! ארץ הקודש הובטחה לנו, בתנאי שנשמור תורה ומצוות.
ב. רוב תפוצות הגולה מתפוררות ונמחקות על ידי נישואי תערובת, [אירופה 85%, ארה"ב 58%], שהם עלבון לבורא עולם, שבחר בנו מכל העמים, ולכן הם מביאים ל"חמת ה'" ח"ו, המסכנת את כל יהודי העולם. (במדבר כה:יא).
כמו ב"שיטים", כאשר 25% התבוללו עם מואב, לולא פנחס שעצר את התהליך, ה' חשב לכלותינו, ח"ו. וכמו שואת אירופה, אשר גם היא הייתה גזירת שמים, שפרצה מגרמניה, אשר אז שימשה כמרכז התבוללות יהודית ונישואי תערובת וסיכנה בהשמדת כל יהודי העולם, ח"ו. למרות שמלבד תקופה היסטורית קצרה של 15 שנה, גרמניה הייתה מקום יחסי נוח למגורי יהודים במאות השנים האחרונות. הוכחה:
1. רש"י הקדוש, למרות שנולד, חי והנהיג את יהדות צרפת, עבר לגור בוורמס, גרמניה.
2. שפת האידיש, הדיאלקט היהודי היחידי כיום, לקהילות אשכנז, סביב העולם, מבוסס על השפה הגרמנית.
3. לפני עלות הצורר לשלטון, מספר שרים בממשלה הגרמנית היו יהודים].
נישואי תערובת סיכון אסטרטגי! (ועדת התפוצות), יכולים להיעצר:
א. בדרך הקשה, על ידי אירועים אנטי-שמיים קשים, שלא ידוע למה הם עלולים להוליך, או
ב. בדרך הקלה, על ידי חינוך לחיי טהרה והבנת בחירת וקדושת עם-ישראל, בעזרת "חינוך מקוה לכל יהודי"!
עד הגאולה השלימה חשוב ליהודים לגור במקומות שונים. כמובא: "טובה עשה ה' שפיזרנו בין האומות"! כדי שבזמן מצוקה במדינה אחת, תהיה "הצלה ממקום אחר"! (פסחים פז: רש"י).
בהקמת המדינה, שנת תש"ח - (48), הכריז ראש הממשלה: "עתידנו בידינו! לא יהיו יותר מחנות הסגר ומוות ליהודים! וכל יהודי סביב העולם שיהיה במצוקה, אנחנו נחלץ אותו"! וגם התנגד להזכיר את שם ה' במגילת העצמאות.
"ונהפוך הוא"! (אסתר ט:א). בורא-עולם מוכיח לנו כל יום, שאי אפשר בלעדיו. מאז אותה הכרזה אין מקום בעולם, בו נרצחו כל כך הרבה יהודים, רק בגלל היותם יהודים. וארץ הקודש היא המדינה היחידה בעולם המאוימת בהשמדה גרעינית טוטאלית, ח"ו, ירחם השם. כל קהילות ישראל סביב העולם, חיות בצל הטרור, כל בתי הכנסת ובתי הספר היהודיים סביב העולם, זקוקים לשמירת משטרה קפדנית, גלויה או סמויה, בגלל מדינת ישראל.
כאשר צצה בעיה כואבת, כל אדם פונה לבורא עולם ומתפלל אליו, גם אם מחוץ לכותלי בית הכנסת, ובמילים שלו. חובתנו לפרסם: א. את דברי ישעיהו הנביא, (א:טו,טז,תרגום): ה' מכריז: "תפילה כי תרבו, אינני שומע"! תנאי ראשון כדי שהתפילה, תהיה נשמעת, ברחמים וברצון הוא: "רחצו"! שמשמעותו, בפסוק זה: טבילת מקוה לחזרה בתשובה! ב. "ושוב יום לפני...", (אבות ב:י) ומכיוון שאין אדם יודע את יום מותו, לכן עליו לחזור בתשובה כל יום. ג. את דברי ספר אורחות חיים של הרא"ש, (ד:סח): "אל תתפלל בלא נקיות כפיים וטבילת מקוה, כי תפילתך לא תהא נשמעת".
מה הקשר בין תפילה לטבילה? כי בתוך מימי המקוה:
א. האדם מופשט גם מן הגאווה, ועומד בענווה ובכניעה מוחלטת בפני בורא עולם, המשפיעה עוצמה לתפילתו.
ב. בבידוד מוחלט מהסביבה, ללא הפרעות מ-5 החושים, המעסיקים אותנו ומפריעים לריכוז המחשבה ועשויים להעניק הרגשת "נעימות" מוטעית, גם כאשר נמצאים על פי התהום.
ג.  מבלי אויר לנשימה, אנו נמצאים בשער שבין החיים והמוות, שאז באופן אינסטינקטיבי, כל אדם מתקשר אל ה', "עומד לבד עם בורא עולם", ומתחנן: "בבקשה ה' הושיע"!
ד. אז שוטח האדם בפני ה' את רשימת בקשותיו היומית. אבל אז הוא מבין שגם לה' יש רשימת דרישות ממנו: שנלמד תורה גם כדי שנדע לשמור את מצוות ה', ושעלינו להקדים ולמלא את דרישות ה' מאתנו כדי שה' יקבל ברחמים וברצון את תפילותינו.
ה. וכך אנו מגיעים לדרך התשובה
ו.  ועולים מן המקוה בתקוה ושמחה לדף חדש ומזהיר יותר בחיינו.
ז.  לכן, טבילת מקוה, היא דרך יעילה ביותר להתקשר אל ה' גם בזמנים טובים, כדי למנוע בעיות ו/או כדי לפתור אותם.
לגברים! טבילת מקוה איננה נושא רגיש ואין לה "התנגדות חברתית", כי ניתן לטבול בפרטיות. פרסום דברי הנביא ישעיהו, פרקי אבות וספר אורחות חיים, בוודאי יביאו גברים רבים לטבול ולהתחזק באמונה ושמירת המצוות.
קל יותר להסביר טבילה משום תשובה, כי כל אדם מבקש סליחה מחבריו פעמים רבות במשך היום, וכל אדם זוכר את חטאיו.
אחרי הטבילה, כל אדם חושב וחי אחרת. חיי הקהילה, מקבלים אופי רציני, וגם טהרת וקדושת המשפחה מקבלת חיזוק רב.
חובה להזכיר: עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, לגברים אין חובת טבילת טהרה מהתורה, אבל ראוי, רצוי ויש עניין לטבול משום תשובה ונושאים אחרים. וכמו אושר, עושר, כוח וכבוד, שלמרות שאין חובה, כל בני האדם שואפים להם.
חובתנו להביא את המסר הזה לכל יהודי! כי גם כאשר רק אדם אחד קודח חור בספינה, היא עלולה לטבוע עם כל נוסעיה. לכן כל עם ישראל ערבים זה בזה. ירושלים ניצלה מחורבן על ידי סנחריב, כאשר כל עמנו, "תינוק ותינוקת, איש ואשה" למדו, ולכן גם שמרו את מצוות המקוה, כל אחד בתחום שלו.(סנהדרין צד).
הישרדות וישועת עמנו בעבר והווה מותנה במידה רבה בחינוך לשמירת מצוות המקוה של כל עמנו, לא מספיק שאתה ואנחנו עושים זאת.
הבעיה העיקרית בימינו, איננה "בנין מקוואות", אלא ה"חינוך לטבול במקוה"! קהילות שגרות בבתים מפוארים, ובונים בריכות שחיה אולימפיות, יכולים לבנות, ויבנו מקוואות אם נשכיל להסביר ולשכנע שהדבר חשוב עבורם. ועד שיבנו, אם אין מקוה כאן - יש שם! מכל מקום בארץ, ניתן להגיע למקוה תוך פחות מ:10-20 דקות נסיעה. אך אם אנו לא נספק חומר חינוכי מקוה, לכל יהודי, הם לא יבואו לבקש זאת מאתנו. השקעת 10% הראשונים מתקציב בניית ותפעול המקוה, בחינוך מקוה לכל יהודי העיר, יגדיל למקסימום את מספר שומרי טהרת וקדושת המשפחה בעיר, ויפטור הצורך לגיוס כספים למקוה מחוץ לעיר.
לדאבוננו, סביב העולם כיום, 90% מעמנו אינם שומרים מצוות מקוה. 30% מעולם לא שמעו את מושג המקוה. אי אפשר להתכחש לקשר בין הבעיות המוזכרות.
"ישמעאל עשה תשובה", והגיע להכרה שכבן השפחה, חובתו להוקיר ולכבד את יצחק אחיו שהוא בן הגבירה, (בראשית כה:ט-יח). מאות שנה גרנו בארצות ערב, מבלי בעיות קיומיות חמורות. פרעות ומלחמת ה-100 שנה של כל הערבים נגדנו, הם רק ה"שוט" בו ה' מאותת לנו לחזור בתשובה, הצריכה טבילה, ומתעוררת על ידה.
לכן "חינוך מקוה לכל יהודי", הוא נושא קריטי החשוב ביותר לכל אחד מעמנו.
לחנך 10,000,000 אחים למקוה, עולה מיליונים! כדי להיות יעיל ורציני, אנא השתדל לתרום ו/או להתרים כל שנה, לפחות סכום השווה להוצאות שנתיות של משפחה למקוה, כיום בין 250₪ - 500₪. (בחו״ל 250$-500$), כמו קרבן 2 השעירים ביום-כיפור, 1 לה' והשני לעזאזל, שחובתם להיות שווים גם במחיר ובזמן הקניה. כל תרומה תתקבל בתודה וברכה מרובה.
המצב מחייב לתרום לעניין קריטי זה, לפחות פעם בחודש או פעם בשנה.

אנא שלח לנו כתובת דואר ו/או מייל, כדי לקבל חומר מרומם ומשכנע, שתוכל להפיץ ולזכות במצווה גדולה ביותר.
פעילות מקומית איננה פוטרת מתמיכת פעילות גלובאלית.
אנא עזרו לנו להפיץ חומרי הסברת מקוה לכל יהודי.
ראה מאמר: "טבילת מקוה מדוע"?
סרטון הסברה מרתק: "המסתורין של החיים"!
חומר חינוכי רב, תוצאות, המלצות, הרצאות, תרומות והקדשות:
"הישרדות מקוה-תקוה", עמנואל ראב"ד, רח' שמעי'ה 20, בני-ברק 5132703

USA: Imanuel Ravad – MikvaTikva, 1360 – 44 St. Brooklyn, NY 11219 ravad@mikvatikva.org, ©

א' אייר תשע"ו - 9.5.016

First published on 11/05/2016 on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham

No comments: