There was an error in this gadget

Monday, February 12

מעדני הפרשה - לך לך

בס"ד, ערש"ק פר' לך לך תשע"ח, ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י
שלשה סיפורים המתפרסים על פני 70 שנה, ומכנה משותף ביניהם.
סיפור א: האדמו"ר מבאבוב זצ"ל שאחר השואה פעל ועשה לרומם את קרן התורה והחסידות בארה"ב ולהפיח רוח חיים באודים ניצולים מאש התופת של הנאצים ימ"ש, ולמרות שהוא עצמו איבד הרבה מבני משפחתו בשואה ושתה את כוס התרעלה, לא כיחש באמונתו ופעל והצליח.
אירע פעם שהלך הרבי ברחוב בניו יורק ומולו הגיע ברנש שנראה כגוי גמור, ומושיט ידו לשלום, הרבי החזיר לו שלום. אומר הלה לרבי באידיש גליצאית עסיסית: 'הרבי אינו מכיר אותי? בישיבה כשלמדנו יחד הכרת אותי!', כששמע את קולו, הבין הרבי במי המדובר, היה זה בחור שלמד בישיבה בהתמדה לפני השואה, אך אחר שעבר את מאורעות השואה פקר ל"ע, הרבי קלט מיד את הסיטואציה וענה לו בשנינות, 'כעת אני מכיר אותך, אז לא הכרתי אותך'...

סיפור ב': בדידי הוה עובדא: לפני כחצי יובל שנים, טרם היה לי רשיון ורכב, עמדתי בבוקר בגאולה ונופפתי בידי לעצור טרמפ, עצר לי יהודי, אחד מהכוכבים המפורסמים של ירושלים, באמצע הנסיעה הנהג אומר לי: 'עוד 5 דק' סוף זמן ק"ש' ותוך כדי אני רואה אותו מכסה בידיו את עיניו וצועק 'שמע ישראל ה"א ה' אחד' וכל זה תוך כדי דהירה על כביש הומה אדם וסיכון חייו, חיי וחיי עוברי דרכים. כשסיים ק"ש אמרתי לו: אתה צדיק יותר מכל הקדושים של כל הדורות, שהם היו מוכנים להיהרג על קדוש ה' בצעקם שמע ישראל, ואתה מוכן להיהרג ולהרוג אחרים בצעקך שמע ישראל'...

סיפור ג': 2 בחורים שנראים 'ישיביש' עמדו השבוע ועצרו טרמפ ברח' בר אילן צומת שמואל הנביא לכיוון היציאה מן העיר, יהודי עם כיפה סרוגה עצר להם והסיע אותם אל מחוז חפצם, ברדתם מן הרכב אמרו לו תודה רבה ובירכוהו בכל חותמי ברכות ותוך כדי דיבור ירדו לכביש וחסמו אותו בגופם יחד עם שאר החוסמים הקדושים. הנהג לא האמין למראה עיניו, יצא מהרכב ושאל אותם: 'אינכם מתביישים? אני לקחתי אתכם טרמפ לפה, הודיתם לי וברכתם אותי, וכעת אתם חוסמים אותי?, בחורי הקודש לא התבלבלו וענו לו בעגה ישיבתית תוך סלסול למדנית באצבע צרדה: 'תבין, יש כאן 2 דינים, דין אחד של הכרת הטוב, ועל זה הודינו לך וברכנו אותך, דין שני של הצלת עולם ה.... ועל זה אנו חוסמים אותך'...

ומה המכנה המשותף?
ידענו כל הדורות על מסירות נפש למען אידישקייט, ברח' ישעיהו היה בעבר קולנוע אדיסון הידוע לשימצה, והיה שם חלון קטן פתוח לרחוב למכירת כרטיסים להצגות ביום השבת, היה הצדיק ר' עמרם בלוי זצ"ל דוחף את ראשו לתוך החלון הנ"ל ומנע בגופו את מכירת הכרטיסים בשבת, הפקיד בתוך החדר תפס מקל והפליא בו מכות רצח, אך ר' עמרם לא נע ולא זע והיה מוכן למסור על כך את נפשו.
מעולם לא עלה על דעתו למסור על כך את נפש הזולת, לחסום אוטובוסים מלא באנשים חפים מפשע בדרך לעבודה, לבית חולים, לכולל, לבית ספר, לשדה התעופה ולהתעלם מקול בכייתם ושוועתם של עמך בני ישראל אנשים ונשים, זקן וטף.
גם כאשר הקנאים עשו הפגנות וחסמו כביש בגאולה, מא"ש, שבטי, שמואל הנביא וכו' (מבלי להצדיק את זה), ידעו על זה פחות או יותר ונמנעו מלבוא לשם, אך לשתק את כל העיר ולהפתיע בחסימות במקומות בלתי צפויים זה לא היה מעולם בציבור החרדי.
אכן, הם מוכנים למסירות נפש של להיהרג ולהרוג אחרים, אה, הם בטוחים כי עליהם נאמר: 'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך', ואני הקטן אומר שעל זה נאמר 'אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה', בפשטות מדובר על 2 מקרים, צדיק הרבה ורשע הרבה, אך לא, זהו מקרה אחד, 'אל תהי צדיק הרבה', היינו, אל תנסה לעשות מסירות נפש תוך כדי רמיסת הזולת, כי זוהי ההגדרה של 'אל תרשע הרבה'.
זה הקשר בין סיפור ב' וסיפור ג' אך כאן מגיע סיפור א' בתמונה.
כאשר מנסים הם להצדיק את הפשעים האכזריים, ומשווים עצמם לקומץ מפגינים נכים חילונים שלא למדו בחייהם תורה ויראת שמים ואף אחד לא מצפה מהם לעדינות נפש כיאה לבן תורה נעים הליכות, ולא נצטוו לקדש שם שמים בהליכותיהם ובמעשיהם, (מתבטא טוב באידיש 'קיינער קוקט נישט ארויף אויף זיי'), ואנו שואלים את עצמנו 'הזאת נעמי?' האם אלו הם בני התורה הנעימים והנאהבים שהכרנו מאז, שעיני כל הדורות נשואות עליהם בהערכה ובהערצה?
אזי אין לנו אלא להפטיר לעומתם בסיפור א': 'כעת אנו מכירים אתכם, אז לא הכרנו אתכם'...
אמרו חז"ל: כשהם יורדים יורדים עד לתהום, הלב נכמר ונחמץ לחשוב שצריך בכלל לכתוב על כך, לאן התדרדרנו? דברים כ"כ פשוטים וברורים שצריך להיות עיוור וסתום מח כדי לא להבין זאת.
על הפסוק: 'מהרסיך ומחריביך ממך יצאו' יש לו פשט ודרש, הדרש הידוע לכל הוא: שהמהרסים והמחריבים יצוצו מתוכנו, ואת זה הם מקיימים במלואו, אך הפשט הפשוט הוא) שהמהרסים והמחריבים יתבדלו ויצאו מתוכנו אל מחוץ למחנה וידע כל אחד להבדיל בין הטהור ובין הטמא (מפרשי התנ"ך).
ואת עצמנו נחזק ונאמר: עוד לא אפסה תקווה כי נצח ישראל לא ישקר ושארית ישראל לא יעשו עוולה, יש לנו אב זקן ועולם התורה האמיתי אשר עוסקיו מקדשים שם שמים בהליכותיהם, פורח וגודל ועושה פרי, ואנו תפילה שהשי"ת יסיר חרפת עמו וירפא את פצעי חילול ה' הנורא שלא זכור דוגמתו בהיקף כזה, וה' אשר צר יחד בצרתנו כי שמו הם מחללים, יחלצנו מהגלות הנורא ונזכה בקרוב ל'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים' אכי"ר.

שבת שלום ומבורך: ישראל אהרן קלצקין
 זהו כתובת האימייל להערות והארות ולבקשת הצטרפותmaadoney@gmail.com

And it was in the days of Obamachashverosh

And it was in the days of Obamachashverosh, ruler of 50 states from Alaska to Wyoming. An e-invite was sent to all his contacts to join him at a party. He tweeted his wife to come wearing her crown and google glasses. She rejected the call. In a fury, he commanded Verizon to disconnect her wifi.  And so, Obamachashverosh needed a new first lady. Emails were sent throughout the land, “All suitable maidens must submit a Youtube Video of themselves; the one who his highness finds most worthy will become the new First Lady of the US".  Esther, however, who grew up in the house of Mordechai did not have internet in her home. However, she needed to work on her speech therapy courses so she went to her “frei” cousins house to go online. It was there that the moderators detected her and demanded her to send in her video.  Obamachashverosh liked Esther best. He filtered through all the other maidens of the land and downloaded Esther’s profile onto his iPhone.
And it came to pass that Mordechai hacked into a chat room and gained access to documents between Bigsan and Seresh who were plotting on committing identity theft with their president.  Mordechai posted the information on WikiLeaks and thus became listed on the Royal Website - where those who the president would like to honor are hard-coded.
And it was after these events that Obamachashverosh appointed Hamas to be prime minister of his kingdom. Hamas immediately declared that everyone must like him on Facebook. When he tried to friend Mordechai the Jew, Mordechai did not respond. Hamas immediately plotted to remove, destroy and delete all the Jews' health insurance in the land. Emails were sent out through the fastest servers, saying that on the thirteenth day of Adar, all Jews - men women and children would now be subject to Obamachashveroshcare. Mordechai and Esther immediately called for a Million Man March to pray for the annulment of the harsh decree.
That night, Obamachashverosh couldn’t sleep. He texted his servant to log on to his Royal Website. Although he tried avoiding the link which shared how Mordechai had saved the king's life, all other pages could not be displayed. Obamachashverosh decided he must honor Mordechai. After taking a poll, he orders Hamas to chauffeur Mordechai in the Royal Limo. During the parade, Hamas’ daughter, watching the entire event on her webcam, spammed the driver her denial of service.
Hamas joins Esther and the king's WhatsApp group and it is there that Esther reveals her family circle on GooglePlus. Security arrests Hamas and he is hung on the fifty-foot gallows he had ordered on E-bay. HAPPY PURIM!!

Thursday, February 8

Hashgochoh Protis XXII - השגחה פרטית: When a trip to the airport went (W)right


Image result for "terminal two" "taking off" "landing" at "heathrow"


Image result for "terminal two" "taking off" "landing" at "heathrow"

When a trip to the airport went (W)right

As heard from a local resident:

"We spent a nice Shabbos in Bournemouth and we were on our way back to London.  When we saw the sign “Heathrow Airport” on the M3, we decided to make a small detour and show our kids the aeroplanes taking off and landing at Heathrow. 
The thought to stop over at Heathrow landed in my head 'out of the blue'.  I have good memories from when I went there once as a child - perhaps twenty years ago - to do exactly that: watch planes coming in and flying out.

We parked our car in Terminal Two and entered the Departures Hall, which – as usual – was full of people who were on the way to their flight. 

As we were trying to make our way to the viewing gallery, we encountered a middle aged couple whom we know from Stamford Hill.  Their eyes literally lit up when they spotted us and I realised that they were very happy to see us.  Indeed, they approached us and explained that they have difficulty boarding their flight to the US of A, as one of their ESTA’s had expired and they don’t know how to go about producing another one.  

My wife happily agreed to do this for them and after five minutes they were on their way. 


I can still not believe the turn of events that led me to arrive on that spot, just when these nice Jewish people were in shtuch… HaShem literally plotted my detour into my in-brain navigator – so that we could help out another Yid!"

Monday, January 22

יסכר פי דוברי שקר

בס"ד
הנה לכם סיפור שקרה בעיקר לידידי אבל גם לי יש קצת חלק בהסיפור ועד עכשיו לא סיפרתי את זה לאף אחד היות שהאדמו"ר אחד ביקש מידידי שהוא לא יספר את זה אבל היות שאני רואה שיש אנשים ]אני לא יודע אם אפשר לקרות להם אנשים[ שהם חסידים מאותו אדמו"ר שמבזים הכבוד של הגאון הקדוש מרן הראש ישיבה הרב שטיינמאן זצ"ל והוא לא מוחה על זה אני לא יכול לעצור את עצמי מלספר הסיפור
אני ובעיקר ידידי שגר בבני ברק ]אני גר בביתר עילית[ עסוקים עם בחורים שמתחילים לנטות קצת מן הדרך בעיקר בהמגזר החסידי ואפי' עם בחורים שהם לא נושרים אלא שיש להם בעיות אחרות וכדו' ולפני כמעט 10 שנים בחודש אדר תשס"ח )או תשס"ט) קיבלנו טלפון מאבא שגר בווילמסבורג ובנו בן 18 לומד בישיבת סאטמער ב'קווינס שזה תחת נשיאתו של מהרז"ל מסאטמער שליט"א ואמר לנו שבנו לא מסתדר בישיבה שם והוא רוצה לשלוח בנו לארץ ישראל ואנחנו נטפל בו. 
שאלנו אותו למה לשלוח פה אין מטפלים באמירקה אז הוא אמר לנו זה מה שהמשגיח של הישיבה היציע לי ואני לא יודע למה והוא אמר לנו שאני יגיד לכם שאתם תתקשרו אליו והוא נתן לנו המספר טלפון שלו של המשגיח.
ידידי התקשר להמשגיח והמשגיח סיפר לנו שהמצב עם הבחור הוא נורא ואיום הוא לא יכול להישאר בישיבה הוא עושה פה מעשים אשר לא יעשו והוא מקלקל דורות ישראל ואכמ"ל וגם ברחו' הוא לא יכול להסתובב שזה יותר גרוע תפשו אותו פעם שהוא מסתובב עם בנות ישראל וד"ל ויעצתי עם כמה אנשי חינוך ונשאר שהוא צריך להיות בנחל חרדי בארץ ישראל ושם הם ילמדו אותו היאך צריכים להתנהג ואני לא יכול להגיד את זה להאבא שלי היות שאנחנו שייכים למסגרת של קנאים לכן אמריו לו שישלח את בנו ללמוד שמה ואתה תטפל בו ואתם תשלחו אותו לנחל חרדי אמר לו ידידי שאנחנו לא שלחנו אף פעם בחור לנחל חרדי זה מקום טומאה וזוהמה והוא יכול לרדת לגמרי מן הדרך אמר לנו המשגיח שזה לא יכול להיות יותר גרוע מעכשיו וגם הרב שטיינמאן שולח שמה בחורים כאלו אמר לו ידידי שהוא לא יודע מזה וההיפוך הרב שטיינמאן לא מרשה לשלוח לנחל חרדי והמשגיח התעקש וסיכמנו שהוא ישלח הבחור לפה וכבר נראה מה לעשות איתו
Image result for ‫יסכר פי דוברי שקר‬‎
וכך הוה אחרי פסח הבחור היגיע לא"י ובינתים שילבנו אותו באיזה ישיבה בביתר והיתחלנו לטפל בו וראינו שהמצב איתו זה נורא ואיום והמשגיח שלו הוא צודק וגם זרקו אותו מהישיבה בביתר ולא ידענו מה לעשות בלית ברירה הלכנו להרב שטיינמאן להתייעץ מה לעשות איתו וסיפרנו לו כל הסיפור ושאלנו אותו האם אנחנו יכולים לשלוח אותו לנחל חרדי והרב שטיינמאן נבהל מהשאלה מה אתם רוצים לשלוח אותו לצבא שהוא ישכח מהריבונו של עולם והוא לא יניח תפילין וכדו'?
אמרנו לו שזה נחל חרדי ושם אפשר להיות חרדי אז הוא עשה כזה תנועה ביטול בידיו ואמר נע! מה חרדי? זה סתם בלוף! אמרנו לו שהראש ישיבה היקים את זה או נתן אישור להקים את זה אז הוא אמר לנו אין לי שום שייכות לזה ואף פעם לא דיברו איתי על זה ושאלנו אותו מה נעשה עם הבחור הזה? שמה יהיה לו מסגרת אז הוא אמר לנו אבל שמה הוא ישכח מהריבונו של עולם אמרנו לו שאנחנו לא יודעים עם עכשיו הוא מאמין בהריבונו של עולם, אז הוא שאל אותו אם יש לו רבי אמרנו שהוא שייך לאיזה חסידות אז הוא אמר לנו שצריכים לשאול הרב שלהם ולראות מה הוא יגיד אני לא יכול לקחת אחריות לשלוח אותו שמה. 
ואח"ז הוא שאל אותנו מה השם של הבחור ושם אימו שאני יכול להתפלל עליו אמרנו לו שאנחנו לא יודעים ומרן הראש הישיבה היה בהלם מה אתם לא מתפללים עליו? זה הדבר ראשון שצריכים לעשות! מלמד. 
מגי"ש. 
מחנך, הדבר הראשון הוא להתפלל להשי"ת על הצלחת תלמידיו תבררו השם ושלחו לי את זה ואני יתפלל עליו. 
יצאנו )בחוץ סיפרנו שמה להגבאי כל הסיפור של הנחל החרדי ושאלנו אותו למה הראש ישיבה לא מכחיש כל השמיעות אמר לנו הגבאי שהראש ישיבה לא מרשה: 1) זה כפרת עוונות 2) שאם הוא צריך להכחיש כל השמעות שאומרים עליו לא יהיה לו זמן ללמוד ואף אחד לא הולך שמה בגלל שזה נקרא על שם של הראש ישיבה הם היו הולכים שמה ממילא) והתקשרנו להבחור ושאלנו אותו השם של אימו והגבאי היכניס את זה למרן הראש ישיבה
ולא ידענו מה לעשות איתו התקשרנו להמשגיח של הישיבה ואמרנו לו את כל מה שמרן הראש ישיבה אמר לנו והמשגיח אמר לנו שאין פה אף אחד שיכול לדבר עם האדמו"ר על זה היות שהם שייכים להקנאים לכן הוא מציע שאחד משנינו יבוא לווילמסבורג לדבר עם האדמו"ר [ולא להגיד ח"ו שהוא אמר משהו לגבי נחל החרדי הוא רוצה להישאר משגיח בישיבה].
היות שלידידי היה לו חתונה בחודש סיון במונסי הוא היציע עצמו שהוא ידבר עם האדמו"ר והמשגיח אמר לנו שיותר טוב שהוא יוגש אליו בביהמ"ד ברחוב ראדני אחרי התפילה ויגיד לו שהוא רוצה לדבר אליו דבר נחוץ ולא ילך להבית שלו ששמה יש הרבה אנשים שמסתובבים שמה וקצת קשה לדבר על הענין הזה
אחרי חג השבועות ידידי נסע לארה"ב ונסע לווילמסבורג לביהמ"ד סאטמער ברח' ראדני ואחרי תפלת שחרית הוא ניגש להאדמו"ר מהרז"ל מסאטמער ואמר לו שהוא צריך לדבר עמו בעניין דבר נחוץ, אמר לו האדמו"ר שיבוא לביתו בשעת קבלת קהל אמר לו ידידי שהוא לא רוצה שידעו שהוא דיבר איתו ואם אפשר לדבר פה בהחיידר ליד הביהמ"ד אמר לו האדמו"ר אין שום בעי' שיכנס איתו פה לחיידר שלו. 
הם נכנסו שמה וידידי אמר לו שהיה מאוד נעים אוירא מאוד טוב והוא סיפר להאדמו"ר קודם את כל הסיפור עם הבחור והאדמו"ר מיד ידע במי מדובר ואמר לו שלפני חודשיים בא אחד לפניו והתלוננן על הבחור הזה שהוא עשה משהוא להבת שלו. 
האדמו"ר נאנח ושאל מה אפשר לעשות אמר לו ידידי שיש כאלו מחנכים שאומרים שבחור כזה צריך להכניס אותו לנחל חרדי והאדמו"ר נבהל מה ? שהוא ילך לצבא? וידידי היסביר לו למה מחנכים סוברים ככה שבחור כזה צריך להיות שמה. 
ואח"ז הוא סיפר לו את כל הדו שיח שהיה לו עם מרן הראש ישיבה הרב שטיינמאן זצ"ל והאדמו"ר נבהל בס"ד ומשתומם אתה רציני עם מה שאתה מדבר? כך הוא אמר? ב"ה שהיציל אותי! והוא היסביר שהוא היה גר עד לפני כמה שנים בארץ ישראל ואני מכיר הרב שטיינמאן כצדיק נשגב ופרוש ולמעלה מהשגתינו. 
פה מספרים לי עליו כל הסיפורים ואומרים לי שאני צריך למחות עליו ואני היות שאני ]ואדמו"ר אמר שמבקש שלא יצא בחוץ את כל מה שהוא מדבר[ מנהיג של קהילת סאטמער וצריך שיהיה להם מנהיג שאם לא ה' ישמור מה יהיה איתם וצריך שאחד יחזיק אותם והשי"ת סיבב שזה יהיה אני ממילא אני לא יכול להגן עליו בפירוש אבל ב"ה אף פעם לא מחיתי עליו בפרטות רק על ההנהגה שמה והשם יעזור לי שאני יכול לעמוד בזה הלאה. 
ידידי שאל אותי מה עושים עם הבחור אז הוא אמר לו שהוא לא יכול לענות אותו על המקום הוא צריך לברר כמה פרטים ולקח המספר טלפון של ידידי ואמר לו שהוא יתקשר או היום בלילה או למחרת
בשעה 2 בלילה באותו יום קיבל ידידי שיחה טלפון מהאדמו"ר ואמר לא שהוא לא נח ולא שקט כל היום והוא בירר אצל כמה מחנכים של פה (ארה"ב) ומשמה (א"י) ויכול להיות שזה כדאי שהוא ילך לשמה, שאלתי אותו שמישהו צריך לדבר עם האבא אני לא יכול זה מאוד יכאב לו אמר לו האדמו"ר שגם לו קשה מאוד לדבר עם האבא היות שאין לו כ"כ שייכות לו הוא לא ממש חסיד שלו והוא יתקשר למחרת בצהריים ולהגיד לו מה יכולים לעשות עם האבא ולמחרת ידידי קיבל עוד שיחת טלפון מהאדמו"ר (לציין המסירות של האדמו"ר להטיב עם הזולת) ואמר לו שהוא בירר שהאבא מאור קרוב ומקושר לאחד שקורים לו שארמעשע רב, לך אליו הוא נמצא שמה ושמה ותדבר אליו והוא כבר יגיד לך מה לעשות ולמחרת בבוקר ידידי הלך אליו (אני לא יודע מי זה ומה השם משפחה שלו) והוא אמר שהוא כזה איש קדוש ואחרי התפילה הוא דיבר איתו וסיפר לו את כל הסיפור עם הבחור מה שמחנכים אומרים ומה שהאדמו"ר מסאטמער אמר לו (ולא סיפר לו הדו שיח עם הרב שטיינמאן ואני לא יודע למה) והרב משארמאש היה אחוז בשרעפים ונאנח ונאנח ושואל מה עושים? מה עושים? וחשב כמה דקות ואח"ז הוא אמר תן לי זמן לענות תן לי להגיד את כל ספר תהילים ולמוד כמה דברים ואני מקווה שאח"ז יהיה לי תשובה ותבוא אלי מחר בבוקר. 
ידידי הלך משמה והוא אמר לי שהוא מאוד נתרגש מלדבר עם כזה קדוש וגם לראות היאך שהוא נכנס ומברר פרטי פרטים
ולמחרת ידידי בא אליו בחזרה והשארמשע רב אמר לו שלא ישנתי כל הלילה (ידידי אמר לי שהוא חושב שהוא אף פעם לא יושן בלילה) וחשבתי והתפללתי על הבחור מצד אחד הצבא הוא מקום טומאה וזוהמה אבל מצד שני שהבחור יסתובב חפשי וילך אח"ז בבית הכלא זה יותר גרוע והיה לי מאוד קשה להכריע לכן התפללתי הרבה עליו שהוא ישתנה אבל בינתיים צריכים ללכת על הדרך להכניס אותו לנחל החרדי וידידי שאל אותו מה עושים עם האבא אז הוא אמר קודם צריך לדבר עם הבחור ע"ז אם הוא מסכים לזה? ואחרי הכל אם ל"ע הוא ילך שמה )אמר בכאב) תתקשרו אלי ואני ידבר עם האבא והוא נתן לו המספר טלפון שלו
לבסוף כנראה תפילות של אדם צדיק עושה רושם בפרט של מרן הראש ישיבה ושל הרב משארמאש וכשידידי חזר לארץ והיציע להבחור ללכת לנחל חרדי אז קודם הוא שמח על זה אח"ז כשהוא בירר את כל התנאים שמה את כל הסדר היום הקשה הוא לא הסכים. 
הסכים ללכת לטיפול ולעצור מעט מעט מכל המעשים שלו וב"ה הוא השתפר והישגנו בשבילו עבודה והוא כבר התחתן ויש לו כבר כמה ילדים והוא עובד ועסוק כל היום עם עבודה ועם הילדים שלו
עד עכשיו לא סיפרתי הסיפור כדי לא לסבך אף אחד וגם האדמו"ר מהרז"ל מסאטמער ביקש מידידי לא לספר (כנראה הוא מפחד מהאנשים שלו) אבל עכשיו כשאנשיו מבזים את כבוד של הראש ישיבה והוא לא עוצר את זה לא יכולתי להתאפק ולספר הסיפור ולראות מי שולח לנחל החרדי? הרב שטיינמאן או מהרז"ל מסאטמער או הרב משארמאש (ששמעתי שהוא באמת המנהיג של הקיצונים בסאטמער)

ד.י.ג. - ביתר עילית

Tuesday, January 2

To our dearest dining room table

בס"ד כ"ח תשרי תשע"ה  October 22, 2014
To our dearest dining room table,
Erev Yom Kippur, after we finished eating the Seudah Hamafsekes, I started to have a monologue with you.

I said: 'Dear table, you must be so sad that tonight, when we normally eat the Shabbos Seuda on you, you're going to be completely empty because Tatty and Mummy aren't allowed to eat because it's a ta’anis.'

First of all, I saw that I did a Mitzva because I gave Mummy nachas that I've learnt how to talk to tables and chairs and floors and Sukkos.  But also, I hope that you were happy that I was considering your feelings.  

The truth is, I didn't have to worry about you, because when Sukkos came along a few days later, I am sure that your table heart rejoiced.  Although in most homes on Sukkos, the dining room table is sad the whole Yom Tov because only a rickety folding table has place in the Sukkoh, you are lucky because our Sukkoh is so massive that we can also have a bed, and we can take our regular table into the Sukkoh.

So you were lucky enough to join us for the whole Yom Tov.  You saw our nice decorations that we made in Gan and school and you also saw how Ruchi and Sheindy enjoyed playing with the decorations so that half way through Sukkos they were decimated.  You saw all of us ehrlichly making a brochoh on the Lulav and Esrog and you watched us make funfairs until 12 midnight with the mattress and chairs that we had to crawl under and over on Chol Hamo’ed.

Not only that, but on Simchas Torah you joined us back in the dining room and you saw our boy addition to the family (the dolly Zeidy and Bubby London bought us) who joined us in Shul.  We dressed him Shabbosdig and he has already a chazakah of being the most wanted boy in the Shul to be carried on the shoulders on Simchas Torah by the 6th hakafah.  

By now, people are wondering why he still doesn't have a haircut if he's already come to Shul for three years running…  This year we did actually put on Tatty's kappel for him.

We hope dear dining room table that you aren't too lonely this week that a whole week is going by without us eating a single seuda on you but BE"H we look forward to meeting you again this Friday night.

Have a Gut Shabbos,

Miriam Ollech

Thursday, December 21

Lighting Chanukah Candles - Part VII

The Greeks forbid learning Torah and observance of Mikvas, purity and sanctity (Bereshit 26:22, Ba'al HaTurim). Thousands of years ago, they knew already that without Mikvas, either Jewish children will not be born, or anyway they will have no Jewish continuity. The Greeks like the German who have been on the world's culture pinnacle, has used their power to undermine Jewish existence and continuity. The beauty of their culture is only on a very thin surface, below which lays the dangerous and terrifying "Darkness upon Abyss," as the cultured world did prove to us once again during the Holocaust.
Hence, our sages warned us to shy away from all foreign cultures by clinging to life of Torah, Purity and Sanctity, without which there is no Jewish continuity. In the words of Prophet Zachary (4:6): This spiritual battle should be led, "Not through armies and not through might, but through the spirit of G-d!" Today, we should lead this spiritual battle, to outreach our brothers and sisters who are straying in the cultural desert of the world, and help them to return to the light of the Chanukah Menorah, to a life of Torah, Purity and Sanctity!
"LeHash'kicham Toratecha!" The first topic mentioned in the Chanukah prayer of "Al Hanissim," is the Greeks intention to uproot us from the Torah. Therefore on Chanukah we should increase Torah learning in Purity and Sanctity. (See Pri Megadim on Shulchan-Aruch, Chelek Eshel Avraham, Hilchos Chanukah 670).
Therefore, the declaration of loyalty to life of Purity and Sanctity must be proclaimed with a blessing while evoking G-d's name: That G-d, “He is the One who made miracles to our forefathers and to us, to this very day,” in merit of our devotion to life of Purity and Sanctity. Therefore: "These candles are holy, we have no right to use them, only to look and show them, in order to thank and glorify G-d's great name, for His miracles, wonders and salvations!"
Chanukah happened in the year 3597 to creation, 2179 years ago, 185 years after the 2nd Temple was built, in the year 3412, 193 years after Purim – 3404 to creation. After the Chanukah event, the 2nd Temple existed for another 233 years, till it was destroyed by the Romans, 1946 years ago.
By Imanuel Ravad – עמנואל ראב"ד, founder:
Survival / Mikva=Tikva=Hope / No Mikva – No Tikva / ח"ו
Mikva Outreach Global Programs. Inc.
Join, Form and/or Support local/global Community Committees for "Mikva Education for Every Yid!"
"I always wanted to know…" www.mikva-whyme.org
Lectures & Donations, tax exempt: Mikva-Tikva (IRS# 11-3380463)

It takes Millions to Mikva-educate 10 million brothers! To be serious and effective, please consider donating or raising yearly an amount at least equal to a family’s yearly Mikva expenditure, which is currently $250 - $500. Like the 2 Goats Sacrifice on Yom-Kippur, which requires to be equal, also, in Value and Time of purchase. Any amount will be accepted with grace and blessings. Participation in local Mikva activities does not exempt from supporting global Mikva education. Please help us spread Mikva educational materials to every Yid. Please send us an Email to receive powerful & inspiring Mikva educational materials that you may link to all your Jewish lists and gain great blessings. USA: 1360 – 44 Street, Brooklyn, NY 11219. Israel: Rechov Shmaya 20, Bnei Berak, 5132703

Monday, December 18

Hashgochoh Protis XXI - השגחה פרטית: At the wrong place – the right time…

Hashgochoh Protis XXI - השגחה פרטית

Here’s a story that happened this week:

At the wrong place – the right time…

My daughter was going to the engagement parties of two friends, which happened on the same evening.  She had a complicated schedule: she wanted to attend the Tenoyim in the Skver Simcha hall, say Mazal Tov to her best friend and hurry over to Wiznits hall in Lampard Grove to witness the plate-breaking there.  Once she would finish with the formalities at the second Simcha in Lampard Grove, she wanted to sprint back to Heathland Road, as she “couldn’t leave her best friend on her own”. 

Problem is, how do you manage all this by foot, especially in the cold, dark nights of Kislev? 

Her prayers were answered in some usual and some unusual ways:
When she left the first venue, she bumped into a friend who had a car waiting to go from Heathland Road to Lampard Grove; problem #1 solved.  As she left the Wiznits Hall, her willpower to walk the 15 minute back to the Skver hall? As she was contemplating her next (move) step, a lady driver approached her and asked if she could kindly call a young lady from the hall, as she was waiting for her.  My daughter answered that she’ll gladly do this, however the girl in question was not in the Wiznits hall only in the Skver hall and she will be happy to call her out, on condition that she is allowed to ride along; problem #2 solved. 

If you followed up until here and your GPS is still working, switch it off and look at this seemingly insignificant turn of events: had the lady driver not made the mistake of going to the wrong Simcha hall, my daughter would have had to walk all the way back to the first Simcha hall. 

Happy Chanukah!

Tuesday, December 12

Lighting Chanukah Candles - Part VI

The Pure Menorah was lit daily in the Holy Temple in a miraculous fashion in order to reveal the presence of G-d among us, the Jewish people. Likewise, the renewal of its lighting during the restoration of the services in the Holy Temple had equally been in a miraculous fashion.
G-d has chosen to reveal to us this secret with a small jar of oil, but pure, and through the Pure Menorah, and inside the Holy Temple. G-d did not reveal to us this secret through some grand and unusual phenomena, such as the giving of the Torah on Mount Sinai or the splitting of the Red Sea, or any miracle that the entire world would hear and see! Why? It is not an honour for a king to appear in all his glory, every day for all possible spectators, because doing so will tarnish his stature. Every action that happens on a daily basis becomes routine and its effect dissipates. Publicity diminishes its splendour. Also the message of our survival was meant for our people and not for the nations of the world.
Therefore, the daily revealing of G-d’s presence occurred inside of the Holy Temple, with the miracle of the Pure Menorah, with a small light that reveals the great secret and with a small jar but of pure oil.
It is not usual to celebrate a birthday party for the dead! Why must we yearly celebrate the rededication of the Second Temple who is still in ruin? Why the rededication of the Second Temple is more important than the initial dedication of the First and Second Temple which is not celebrated yearly? Why the re-kindling of the Holy and Pure Menorah was chosen as the subject of the rededication of the Temple, over any of the multiple other rituals which were performed daily in the Temple? Why the yearly lighting of Chanukah Candles was ordained although the Holy and Pure Menorah was still in service in the Holy Temple for another 233 years? Why the yearly lighting of Chanukah Candles was ordained only a year after the victory of the war against the Greeks and the rededication of the Second Temple? Why do we still celebrate the rededication of our Temple who was destroyed 233 years later, at the year 3830, 1944 years ago and still lays in ruin? Why celebrating the rekindling of the Menorah that was taken into captivity and has since then disappeared? Why each person must light his own personal Chanukah Candles? To publicize the miracle, it would be more effective if huge Chanukah Candles be lit on top of a high tower from where it could be seen all over. Why lighting the Chanukah Candles in the window, and only as long as there are people in the street who may see it? Why must we allow the entire community to check on each and every one of us, if and how do we light the Chanukah Candles, a practice that do not exist in any of our other commandments?
One of many possible answers: The war of the Maccabees started mainly against Hellenized Jews who adapted the Greek culture. A year after the victory in the battlefield, our sages realised that the war against the Greek Culture, did not conclude. They predicted that in every generation there will still be Jews who would desecrate Torah laws, and prefer to assimilate into the culture of the land of their residence, while endangering Jewish survival. Therefore, our sages have commanded us, till the end of generation, that every one of us, once a year, every year must proclaim publically his loyalty and devotion to life of Purity and Sanctity, which is symbolized by personally lighting Chanukah Candles, like the lighting of the Menorah in the Holy Temple that was required to be lit in Purity and Sanctity. We must light the Chanukah Candles in the window, to allow the community, once a year, to check our devotion to Jewish life of Purity and Sanctity.

Lighting Chanukah Candles - Part V

How is this realized? The choice that G-d gives man to believe or to deny G-d's existence, is only during man's lifetime. Man can live as an atheist but cannot die as such! G-d has fashioned man's genes & psyche in a manner that at the moment he will senses that his death is near, he will be forced to recognize his Creator. "There are no atheists in foxholes!" In a state of danger to one's life - every human being, even one who all his life denies G-d's existence, in all languages express the same outcry: "Oh' G-d! Please help me!" (See essay: Round-Trip Ticket!) At times, even the sight of a dying enemy, awakens the soul of man and leads him to belief in G-d. As it is written: "Yisrael saw the dead Egyptians and they feared and believed in G-d." (Shemos 14:30).
While immersing in the waters of the Mikva, we disconnect, separate, and totally isolate ourselves from the world around us. We also get rid of the "sensory-overload" of our five senses, which is able to divert the mind of a man to feel high even when he is at the brink of an abyss. During the immersion in the waters of the Mikva, as the supply of oxygen in our lungs comes to an end, and we are rubbing ourselves against the separation gate between life and death, we instinctively realize the frailty of our lives, recognize, pray, and cling to the Creator, and are moved turning to him with wholehearted repentance. (See essay: "Why no bathtubs?") Therefore, "Repentance Require Immersion" and the salvation of Israel depends on repentance which requires immersion in the purifying waters of the Mikva! As it is written: "Mikva is the Hope of G-d's salvation for Yisrael"! (Psalms 51:12): “G-d Created for Me a Pure Heart” = “ברא לי אלוקים לב טהור"! The first letters of this verse in Hebrew, spells: “To immerse = Litbol = לטבל!” (by the Kabbalist: Rabbi Chaim Vital).
2. All of our people must learn and observe Mikva, in order to save Yerushalayim. Each and every one of us. As it is written: "There was not even one who did not observe Mikva!" It is not enough that you me and us learn and observe mikva, we must assure that all of us, the entire Jewish people will do so. We are all responsible for each other. Since, if even only one person drills a hole in the boat, even if only under his seat, the entire boat may sink.
3. Mikva education should start at a young age with non-sensitive topics, such as: "immersion of food utensils," "repentance requires immersion" and "Netilat Yadayim," Purifying and Sanctifying our hands!" Since, "if there are no kids, there are no goats!" Learning as youngsters inspire observance as adults.
4. Men should be first to learn all the laws of Mikva and immerse! Since, teaching requires serving as an example, and wherever men immerse, (although, today in the absence of the Holy Temple, there is no Torah obligation for men to immerse), it is unusual, G-d forbid, that married women would not observe their most critical Mitzva.
Therefore, the miracle of Chanukah deals with a little jar of oil, but pure oil, in order to clarify to us that our survival as a nation is depends on leading a life of Purity and Sanctity.
G-d had purposely provided us with a small jar of oil enough for only one day but to last eight days until new pure oil is produced. This was in order to tempt and test us if we will be ready to compromise, in case of need, with non-pure oil? And to teach us that: In order to lead life of Purity and Sanctity, at times we might be required to be satisfied with a bare minimum of the needed quantity, and possibly even with the required price of self-sacrifice. But on the other hand, if we will make an effort, and prove our resolve and determination, the Creator will provide us all our needs, and if necessary, even through the means of miracles!

Lighting Chanukah Candles - Part IV

6b. Lighting a Chanukah Menorah, requires an activity that each one of us can perform regardless of his social and economic rank. Before the modern age of matches and electricity, lighting a fire was a difficult undertaking, nevertheless people did light fires for their daily use. Those who could afford it, would also light a candle for illumination at night. We are required to light a candle to honour the Shabbat. All married Jewish women, ever since the first woman Chavah = Eve and our Foremother Sarah, did light Shabbat candles. Even people who live in austere conditions, are able to crush a few olives and produce enough oil to light a candle, or to use the fat from broiled or cooked meat which floats above the soup. Since each one of us possesses the knowhow and capability to light a candle, and we light candles anyway for light, therefore, our sages commanded us to light extra candles, not for light but only in honour of the festival of the restoration of the Menorah in the Holy Temple. We light them with a special blessing to honour the festival of Chanukah, and we proclaim: "These candles we light for the miracles… these candles are holy, we are not permitted to use them, in any way or form, only to look at them, in order to thank… for Hashem's miracles…!"

Oil, exist in the world in abundance. Millions of barrels are drawn daily from the depth of the earth. However, for the Pure Menorah, G-d requires only a little oil - but pure oil. Olive oil that was extracted from a fruit that grows on a tree. The entire process of conversion from a fruit into oil must be made in Purity and Sanctity, and by people who lead a life of Purity and Sanctity!
All this in order to reveal to us another secret!
The miracle of Chanukah is about a small jar of oil, but Pure Oil, to teach us that the condition of our survival depends on leading our lives in Purity and Sanctity, as it is written: “Not with power nor with might, only with the spirit of Hashem"! We do not owe our survival to Jewish talent, courage, and daring, but only to the merit of “Children, Men and Women, Young as Old” – and conditioned with the Totality of our people who are leading their lives in Purity and Sanctity. As mentioned: (Mlachim II 18-19, Yeshaya 36-37, Sanhedrin 94). In the year 3060 (from Creation), 2714 years ago, a huge army of 185,000 commanders and millions of soldiers, under the leadership of Sancheriv, besieged Yerushalayim in order to destroy it. Miraculously, at the exact midnight, they died before getting a chance to shoot even one single arrow. The Talmud credits this miracle to the merit that in that time, in the entire land of Yisrael, there was not even one young boy or girl, one man or woman who were not well-versed in the laws of Purity and Impurity, and the observance of Mikva.
The same merit is needed today till the end of time in order to save ourselves, and our communities!
The four lessons for the survival of our people and each and every one of us, are:
"MIKVA!" "Even when you increase prayers I do not hear! – Immerse – Repent!" (Yeshaya 1:15-16, Targum).What is the connection between Immersion and Repentance? Mikva "Immersion," which stops the breathing and endangers life, brings to "the realization of standing before G-d!" which is a most effective means to instinctively connect a human-being to the Creator, even in good times, accept Torah observance and effect a transformation from life of disinterest to a life of commitment, repentance and devotion to G-d and effect problem-prevention and/or problem-solving 'repentance,' which is a key to our Survival and Salvation! This is one of the reasons why: "Repentance requires Immersion." (Or Zaru’a, 1:40:112). G-d's acceptance of our prayers depends on repentance which requires Immersion. Therefore, "Mikva" is a prerequisite for our salvation.

Lighting Chanukah Candles - Part III

9. Why our Sages ordered us to light a Chanuka Menorah at home, although the Second Temple continued to exist and function for another 233 years after the victory of the Chashmonayim over the Greeks and the Hellenized Jews who has adopted the Greek culture, while the Holy and Pure Menorah has been lighten during all this time in the Holy Temple?
10. Why do we celebrate the miracle of lighting the Menorah during the victory of the Chashmonayim over the Greek, and not the miraculous lighting of the Menorah all along during its existance at the Mishkan and the two holy Temples? The Menorah did always lit in a miraculous fashion.
11. Why do we continue to celebrate only the rededication of the Menorah [and the Mizbe'ach] who do not exist any more? After the second Temple have been destroyed, and the Holy Menorah has disappeared.
Some of many possible answers:
For thousands of years and until today the debate continues: The Chashmonayim's victory over the powerful Greek empire and the Hellenized Jews, as our survival among the nations who from the time we became a nation are constantly planning to annihilate us, was it and is it a military victory, achieved by prowess, strength, and wisdom of the Chashmonayim? Or was it, simply stated, a Divine miracle; the same miracle that ensures our survival throughout the ages and protects us from the nations of the world who seek to annihilate us?
Hashem said:
“Who will reveal this secret to my children?”
The lights of the Pure Menorah were burning daily in the Holy Temple in a miraculous fashion, served to reveal the presence of Hashem in the Holy Temple among us, his Jewish people and consequently in the world. The miracle of the one jar of oil that normally was sufficient for one day and remained lit for 8 days serves for the same purpose. It performed as a small pilot light to reveal the great secret and message: that the victory of the long and arduous battle against the Greek Culture and the Hellenized Jews from the beginning to the end, was only due to the great miracle that appeared here. G-D Has helped, helps, and will always help the forces of Purity and Sanctity to overcome the forces of impurity which are represented by the Greek Culture.
The answer to the sixth question:
6. The battle started against the Hellenized followers of darkness – of the ancient Greek culture, who had desecrated our Torah and traditions, and contaminated Jewish souls.
A candle represents a controlled flame, whereas a fire typifies an uncontrolled blaze consuming everything in its path. The flickering of the Menorah's candle's flames represent the human soul, as it is written: "G-d's Candle the Soul of a human being!" The light symbolizes the Torah's wisdom in its Purity and Sanctity, as written: "Candle of Mitzva and Torah Light!" The Torah is among others a book of laws that teaches and educates us to a self-controlled way of life. Therefore, the candles of the Menorah lit in a miraculous way, were chosen to convey the victory of the light and wisdom of the Torah in Purity and Sanctity over the darkness of the Greek culture. (See essay: Why light Holy Shabbat Candles even in abundance of electric light?).
7. However, soon after the end of the war, our Sages realized that the victory was only a temporary one, in the battlefield and not of the war. In the land of Israel and not in the Diaspora, where Jews will still have to face foreign culture around the world during a long and indefinite exile. Therefore, in order to equip us with the necessary resources and strength to overcome the incessant clash with the foreign cultures, they commanded us to celebrate the miracle of the restoration of the Holy Temple and our triumph over the Greek culture. By remembering the miracle of the Holy Menorah candles we will draw the necessary strength and obligation to battle and oppose the penetration of foreign cultures into our ranks and guard us from assimilation among the nations of the world.