Blog Up

Monday, August 7

הישרדות יהודית דורשת חינוך מקוה לכל יהודי

בס"ד
אין ברירה! הישרדות יהודית דורשת חינוך מקוה לכל יהודי! מדוע וכיצד?
מאת עמנואל ראב"ד
אנו, עם ישראל בארצנו  הקדושה, העם היחידי בעולם שחי באיומי השמדה גרעינית, כאשר רבים מיהודי הארץ אינם שומרי תורה ומצוות.
רוב קהילות הגולה חיים בצל הטרור הערבי וזקוקים לשמירה קפדנית, כאשר רבים מיהודי הגולה אינם שומרי תורה ומצוות. חוסר חינוך תורני מתאים, מביא לנישואי תערובת. שבדיה 95%, בולגריה 98%, אירופה 85%, ארה"ב 80%. קהילות רבות נעלמות ואנו בסיכון להפסיד רבים מיהודי הגולה. (מהעיתונות ובוועידות רבני אירופה).
"נישואי התערובת בתפוצות הם סיכון ביטחוני"! (ועדת התפוצות של הכנסת). יהודי הארץ זקוקים לתמיכה פוליטית וכלכלית של הגולה בין השאר. "טובה עשה ה' שפיזרנו בין האומות"! שבזמן מצוקה תהיה "הצלה ממקום אחר"! (פסחים פז: רש"י). ההתבוללות יכולה להיעצר: או בדרך קשה, על ידי אירועים אנטי-שמיים אכזריים, שלא ידוע לאן הם עלולים להוליך, או בדרך קלה, על ידי חינוך להבנת בחירת וקידוש עמנו מכל העמים, בעזרת "חינוך מקוה לכל יהודי"!  (ראה מאמר: "מקוה בבית הלבן"!).
נישואי תערובת הם עלבון לבורא עולם שבחר בנו מכל העמים, לכן הם מסכנים את כל עמנו. כמו ב"שיטים", שה' בכעסו רצה להשמידנו. (במדבר כ"ה:יא). גם שואת אירופה פרצה מגרמניה אחרי התבוללות עמנו שם וכל יהודי העולם היו בסכנת השמדה. גם לחסידות ויהדות התורה בליטא היה חורבן גדול, למרות שהם לא התבוללו, כי כולנו ערבים זה לזה.
לא ניתן להכחיש קשר בין הבעיות. שלום בארץ הובטח לנו בתנאי שנעשה שלום במרומיו, עם בורא עולם, בשמירת מצוות התורה.  הרב שך נהג לומר: "הובטח לנו שעם ישראל יישאר לעולם, אבל לא הובטח כמה נשאר, וששואה לא תחזור"!
בעייתנו כיום היא לא הערבים! שהרי ישמעאל חזר בתשובה מתכניתו לרצוח את יצחק אחיו, (בראשית כה:ט,רש"י). אלפי שנה גרים יהודים במדינות ערב. תפילת שחרית של כל יום, מתחילה בקטע: "רבי ישמעאל אומר"! (פתיחת תורת כהנים). המסר: הערבים כיום, משמשים את השוט בו ה' מאותת לנו לחזור בתשובה. (ראה מאמר: "המפגשים בין יצחק וישמעאל, היהודים והערבים"!).
לחזרה בתשובה ניתן להגיע ביתר קלות על ידי  טבילת מקוה. לטבילת מקוה רבדים רוחניים רבים מעבר לנושאי קדושה וטהרה. טבילה לחזרה בתשובה קל יותר להבין, כי כל אדם מבקש סליחה מחבריו פעמים רבות במרוצת החיים.
הראשון שחטא וחזר בתשובה, היה אדם הראשון. פעילותו הראשונה לאחר החטא, ביום ראשון, הראשון של חייו מחוץ לגן עדן,  הייתה טבילה במקוה מעיין השילוח, במשך 49 יום לבקשת סליחה וכפרה על חטאו. (פרקי ד'רבי אליעזר י"ד-כ').
מספר מקורות לקשר בין טבילת מקוה ותשובה: א. "טבילה לשם תשובה"! (הלכות ערב יום כיפור, מגן אברהם,אורח חיים תרו:ד). ב. "טהרני מחטאי" - כי החטא מטמא, ולכן "תשובה צריכה טבילת טהרה"! (תהילים,נא:ד,אור-זרוע,א:מ:קיב). ג. "תפילתכם אינני שומע! רחצו"! טבילה לחזרה בתשובה, לקבלת התפילה ברחמים וברצון. (ישעי'א:טו-טז, תרגום).
חזרה בתשובה של יחידים, לא תמיד מספקת, כי: "כל ישראל ערבים זה לזה"! ספינה עלולה לטבוע על כל נוסעיה בגלל חור קטן שקודח אדם אחד בתאו. כל מי שיכול ולא עוצר את קדיחת החור, הוא שותף למות הנוסעים. ירושלים ניצלה מסנחריב שבא להחריבה עם מיליוני חיילים, וכולם מתו בחצות הליל, בזכות שכל עמנו, בלי יוצא מן הכלל, למדו ולכן גם שמרו טהרת מקוה המחזירה בתשובה. "בדקו... ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואשה שאינם בקיאים בטהרה", כל אחד בתחומו, ולימוד מביא למעשה,  (סנהדרין, צד). לכן, "חינוך מקוה של כל יהודי", המוביל לחזרה בתשובה, לגאולה וישועה, חשוב לכולנו!
התורה דורשת, "בעת מלחמה בארצנו, לתקוע בחצוצרות, כדי להיזכר על ידי ה' ולהיוושע." (במדבר י:ט). מה הקשר בין החצוצרות והישועה. ונראה לומר: המלחמה באה בגלל חטאינו. כדי לנצח נחוץ להחזיר את העם בתשובה. ולזאת, יש דברים שנחוץ לומר בחצוצרות, בקול רם וברור. נראה שבדורנו, אחת המצוות הזקוקות לקול רם וברור כחצוצרות הוא: "חינוך מקוה לכל יהודי"! 
טבילת מקוה, היא מעין פגישה פרטית עם בורא עולם, בבידוד מוחלט של חמשת החושים המעסיקים אותנו תמידית ומפריעים לריכוז המחשבה. בטבילה, בחוסר אויר לנשימה אנו בשער שבין החיים והמוות, שאז באופן אינסטינקטיבי כל אדם מתקשר בלבו עם הבורא, שוטח את בעיותיו היומיות, ומבקש ישועה. ככתוב: "מקוה ... מושיעו"! (ירמי'יד:ח). ועולה מן המקוה בתקוה ובשמחה לדף חדש ומבטיח בחייו. את שפת הקודש יצר ה', ותכנן למלה "מקוה" רק שני מובנים: מאגר מים כשרים לטבילה ו"תקוה", כי הראשון מוביל לשני.
מדוע לא אמבטיה? בטבילה אנו מכניעים את גאוותינו ומשתחווים ומקבלים את מרות בוראנו. לכן חייבים לטבול במים הבאים ישיר ממקור הבורא. באמבטיה, בניגוד לכך אנו סוגדים למעשה ידינו. ניפוץ דעות קדומות שטבילה היא למטרת רחצה, מוכח על ידי: א. ניקיון מוחלט הנדרש לפני הטבילה. ב. טבילת גבר ללא כוונה שאינה מטהרת. ג. טבילה לאכילת תרומה וקדשים שאינה מטהרת בעליה מן המקוה, אלא בצאת הכוכבים.  
טבועה בדעת כל אדם תכונת הכרת הטוב. לכן בעליה מהטבילה בהתרוממות הנפש, הוא חש חובה להקדים ולמלא את דרישות ה' ממנו, שהם בעיקר לימוד תורה ושמירת מצוותיה, כדי שה' ימלא ברחמים וברצון את בקשותיו. ולכן אחר טבילת מקוה, כל גבר חושב, מתפלל וחי אחרת. חיי הקהילה מקבלים אופי רציני יותר, טהרת המשפחה נשמרת בקפידה, ונישואי תערובת מפסיקים להיות אופציה.
טבילת הגברים איננו נושא רגיש, וקל להביא לטבילה גם גבר שמחשיב את עצמו לחילוני, כי כל אדם מלא בבעיות והוא מוכן לנסות כל דבר כדי לפתור אותן. ראה מאמר: "אם אין לך בעיות, זה לא בשבילך"! בספר "לעמוד לבד עם בורא עולם"! מעבר לכך, ניתן לטבול בפרטיות וצנעה, כדי למנוע התנגדות חברתית.
בהתייעצות והסכמת גדולי הדור: קשה לאדם אחד משם לחנך היטב את כל האנשים כאן! ובוודאי לא סביב העולם. חינוך מקוה לכל יהודי, דורש עסקנים מקומיים ומימון רב. אך רוב בני אדם, מעדיפים לתרום לנושאי רחמים – ו"אביון לא יחדל"! וכן, בגלל רגישות הנושא, אודות חינוך מקוה לא מדברים בציבור, ולכן התרומות אינן מספיקות. אך חינוך לטבילת מקוה הוא נושא ראשוני. שכן בניין מקוה קודם לבית כנסת וצרכים חשובים של הקהילה, וחינוך המצווה הוא בסיס לשמירתה.
לכן, אין ברירה: מלבד חובת כל יהודי לפעול ולתמוך בהפצת טהרה, כל הנהלת מקוה חייבת מלבד טיפול בהכנת מקוה כשרה  לטבילת טהרה מדין תורה, לשמש גם כמרכז לחינוך ל"טהרת המשפחה" ולחינוך מקוה לכל יהודי, גם לשם תשובה, בכל דרך אפשרית, כגון הדפסת והפצת חומר חינוכי בתיבות דואר. ביחוד  לאלו שעדיין לא מקיימים את המצווה.
מהיכן המימון להוצאות הנ"ל? כל מצרך שאנו קונים, בין 10-30% מהתשלום הוא עבור הוצאות פרסום המצרך. בעוד שכיום התשלום עבור טבילת מקוה כולל רק הוצאות תפעול המקוה, לכן, אחוזים מסוימים מהתשלום עבור הטבילה במקוה, חייב להיות כתוספת עבור הוצאות חינוך לטבילת מקוה, ביחוד לתושבי העיר ו/או כלל ישראל הנצרכים לחינוך זה. וכדי לאפשר לכל טובל את הזכות להיות שותף במצוה גדולה וחשובה זו של הצלת עמנו.
תפקיד וחובת רבני העיר איננו מסתיים בצד הפנימי של דלת המקוה, בדאגה לקיום ותפעול מקוה כשרה, אלא ביחוד בהשקעת מאמצים רציניים של חינוך לשמירת המצווה לפחות של כל תושבי העיר והסביבה.
בימינו, הבעיה העיקרית איננה בניין מקוואות אלא החינוך לטבול בהן. קהילות שגרות בבתים מפוארים עם בריכות שחייה אולימפיות, יכולות לבנות במימון עצמי את המקוואות הנדרשות להן, אם אנו נשקיע בחינוכם לטבילת מקוה ולהבנת חשיבות המצווה עבורם. הם לא יבקשו זאת מאתנו. עלינו לספק חומר חינוך מקוה לכל תיבת דואר יהודית ובכל דרך אפשרית. כאשר יהיה תקציב רציני לחינוך זה, ימצאו העסקנים המקומיים הנדרשים "לחינוך מקוה של כל יהודי".
רב עיר וקהילה, שלא הצליח להשיג טבילת 100% של חייבות טבילה מהתורה, בנושא טהרת המשפחה, חובתו לחנך ולהמריץ גם טבילת גברים, למרות שעד שיבנה בית המקדש, אין לגברים חובת טבילה מהתורה. [בזמן שבית המקדש קיים, כל כניסה למקדש, אפילו במצב טהרה, מחייבת טבילה, במקוה שבשער]. כי, מעל ומעבר לסיבות רבות אחרות, במקום שהגברים טובלים לא מצינו שחייבות טבילה מהתורה, שחוסר טבילה שלהן גורם לתוצאות שליליות על המשך הדורות, ח"ו לא תטבולנה. ולכן לגברים כיום, גם אם אין חובה אבל יש חיוב טבילה, כי טבילת הגברים מעודדת לטבול את החייבות מדין תורה, שהוא נושא חמור ביותר. אך למרות שלגבר אין כיום חובת טבילה, רווח רוחני רב לו  מטבילה זו, כמובא לעיל.
בחינוך מקוה, בפי רוב השואלות אותה שאלה: "מדוע אנחנו"? נושא המקוה איננו מעניין אותן ביותר עד שמיעתן שגם גברים טובלים, ויש הטובלים כל בוקר. מקסים אותן לשמוע שגם מהתלמוד מוכחת דרך זו, של גברים תחילה. כי משפט הפתיחה של התלמוד כולל [באופן בלתי ישיר]  טבילת גברים. בעוד שטבילת החייבות מדין תורה, היא במסכת האחרונה בתלמוד, והמסר חזק וברור. [פתיחת התלמוד: "מאימתי קריאת שמע של ערב"? ובמקום תשובה עניינית: "משקיעת החמה"! מובאת תשובה בלתי ישירה: "משעה שהכהנים", (גברים), שלמרות שטבלו לטומאתם במשך היום, "מותרים לאכול תרומה וקדשים רק בערב אחרי שקיעת השמש", (ויקרא כב:ו,ז)]. אך מדוע נושא הכהנים מוזכר כאן? נראה לומר: חכמינו הבינו שנושא המקוה חייב להיות מוזכר מיד בתחילת התלמוד כמו בתחילת התורה, כדי ללמד על חשיבות נושא טבילת המקוה! אך גברים במשפט הראשון ונשים במסכת האחרונה.
בגלל רגישות הנושא לנשים, מפריע להן, ויש גם המסרבות לטבול במקוה שטבלו בה גברים, למרות הבדל זמן רב. לכן חשוב לכל קהילה לבנות גם מקוה גברים אפילו אם אין אפשרות אלא באיכות של נוחיות ויופי נמוכה יותר. המיקום הטוב ביותר למקוה גברים, הוא במתחם בית הכנסת, כדי לאפשר עליה ישירה מטבילה ללהט התפילה
חומרת שואת אירופה: מלבד שהספיקו לרצוח את השליש המובחר של יהדות התורה והחסידות, הם תכננו להשמיד את כל יהודי העולם. תכנון כזה היה רק ב"שיטים" ובימי המן הרשע. וכל זאת במשך תקופה היסטורית קצרה של 15 שנה, בגרמניה שמאות שנה הייתה מקום נוח יחסית לחיי יהודים. הוכחה:
1.      רש"י הקדוש עבר מצרפת לגור בוורמס גרמניה.
2.      "אידיש", הדיאלקט היהודי סביב העולם הוא 80% גרמנית.
3.      הרבה משרי הממשלה הגרמנית היו יהודים. מוכח: ששואת אירופה לא הייתה סתם אירוע אנטישמי אלא גזירת שמים, בגלל ההתבוללות הרוחנית ונישואי התערובת.
לכן, בהתבוללות הרוחנית בימינו, ונישואי תערובת בגולה מעל 85%, חובה על כל אחד לעשות חשבון הנפש: "איך אני יכול לעזור לעצור את התהליך שמסכן גם אותי"? ניסיון רב בשנים רבות מוכיח שהדרך הקלה ביותר לעצור תהליך זה, הוא: "חינוך מקוה לכל יהודי"! כל אחד יכול לעשות משהו! אל תסתפק בקריאת המאמר והשמעת אנחה. חשוב ברצינות ועשה מעשה. אנא עזור להפיץ חומרי הסברת מקוה לכל יהודי. שלח לנו כתובת דואר ו/או מייל, כדי לקבל חומר מרומם ומשכנע, שתוכל להפיץ ולזכות במצווה גדולה ביותר.
לחנך 10,000,000 אחים למקוה, עולה מיליונים! כדי להיות יעיל ורציני, אנא השתדל לתרום ו/או להתרים כל שנה, לפחות סכום השווה להוצאות שנתיות של משפחה למקוה, כיום בין 250₪ - 500₪. (בחו״ל 250$-500$), כמו קרבן 2 השעירים ביום-כיפור, אחד לה' והשני לעזאזל, שחובתם להיות שווים גם במחיר ובזמן הקניה. כל תרומה תתקבל בתודה וברכה מרובה.
המצב מבקש לתרום לעניין קריטי זה, לפחות פעם בחודש או פעם בשנה.
פעילות מקומית איננה פוטרת מתמיכת פעילות גלובאלית. ראה מאמר: "טבילת מקוה מדוע"? סרטון הסברה מרתק: "המסתורין של החיים"!
חומר חינוכי רב, תוצאות, המלצות, הרצאות, תרומות והקדשות: עמנואל ראב"ד, רח' שמעי'ה 20, בני-ברק 5132703, USA: Imanuel Ravad, 1360–44 St. Brooklyn, NY 11219, ravad@mikvatikva.org

כ"ג תמוז תשע"ז (17.7.017)

Tuesday, July 25

הנסיעה מנמל תעופה יתרו (היטרו) לבית הגברים (מנור האוז) שליד סתם פורד היל (סטמפורדיל)

הנה קישור לאתר עם הסבר למערכת התחבורה התת-קרקעית בלונדון: הקליקו כאן
Inline images 1כשאתם יוצאים מהמכס (הנקודה האחרונה שמשייכת אתכם עם הנסיעה הבינלאומית) תחפשו את הסימן הסגלגל עם פס שכתוב עליו "UNDERGROUND":
הקו היחיד שמשרת את נמל התעופה היטרו זה הפיקדילי ליין: "PICADILLY LINE":
Inline images 2
העגלה עם המזוודות לא תעבור את השביל הצר המפריד בין אולם הנסיעות בשדה התעופה למסדרונות של הרכבת התחתית, לכן רצוי שיהיה לכם הכל מוכן לפני שמורידים מזוודות מהעגלות: כרטיס פלסטיק לפתוח שערי האנדרגרונד ומי ומי לוקח איזה מזוודה\ות.
כשאתם נכנסים למתחם של התחנה לרכבת התחתית ישנם דלתות חשמליות שנפתחות רק אם מנופפים כרטיס מפלסטיק על חיישן צהוב.  הכרטיס יכול להיות כרטיס אשראי (לא בטוח אם כל הכרטיסים מארץ ישראל עובדים על החיישנים האלה) או כרטיס "אויסטר" (להסבר מפורט, ראה לעיל בקישור).
הרכבת מגיעה כל כמה דקות אז לא להלחץ אם רואים רכבת בתחנה או בדרך אליה - יהיו עוד הרבה רכבות אחריהם.
ברכבת עצמה ישנה מקום מרווח לאכסן את הכבודה, נא לשים עין בכל תחנה מארבעים (!) התחנות שעוברים עד שמגיעים למנור האוז - התחנה האחרונה בדרך לסטמפורדיל - לשמור מגנבים.  אם שמים את החבילות מאונך, זה ימנע מגלגלי המזוודות להסיע אותם סביב הקרון, לא נעים אבל לפעמים שוכחים והמזוודות עושות סצנה די מגוחכת ואף אחד מהנוסעים האנגליים יניד עפעף: לא מתערב.
מעל המושבים ישנה מסך צר שמודיע את התחנות וגם יש הודעה קולית שמודיע לפני כל תחנה - להתחיל להאזין יותר בריכוז אחרי תחנת קינג קרוס "KING CROSS" כדי להיות מוכנים לעזוב את הרכבת עם כל הכבודה. 

במנור האוז ישנם מדרגות נעות וכשמגיעים למעלה תלכו ישר ליציאה ממול לאוטובוס מספר 253 או 254 במרחק של כ-עשרים מטר מהיציאה. סליחה אבל את הדרך מהמדרגות הנעות על לאוטובוס צריך לעשות רגלי, גם לעלות שתי גרמי מדרגות...

האוטובוס מגיע כל כמה דקות אז לא להלחץ אם רואים אוטובוס בתחנה או בדרך אליה - יהיו עוד הרבה אוטובוסים אחריהם.
באוטובוס יש מקום מרווח לעגלות תנוקות ולנכים אבל מפאת השעה המאוחרת שהנכם אמורים להגיע תוכלו להשתמש במקום זה עבור כל הכבודה.  אם בכל זאת מגיע מישהו עם עגלה אז חייבים לתת לעגלה את המקום.
אחרי ארבע-חמש תחנות חייבים לרדת בתחנת סטמפורדיל סטיישון "STAMFORD HILL STATION" או בתחנת סטמפורדיל סטיישון "STAMFORD HILL" ומשם הדרך קצר לשכונות החרדיות הוותיקות.  לשכונות קלפטון וטוטנהם, רדו בתחנות הבאות, תלוי לאיזה רחוב הנכם רוצים להגיע.

נסיעה נעימה ודרך צלחה

Thursday, July 13

מכירת מוצרים און-ליין - Kosher4u.eu

בס"ד                                                                                                          תמוז תשע"ז (יולי 2017)
הסבר לתפעול המכולת הוירטואלית: Kosher4u.eu
שלום לכולם:
שמי ארי מנדל, אני מתגורר באנטווערפען שבבלגיה, ואני מפעילו ומנהלו של אתר המכולת הוירטואלית למכירת מוצרים און-ליין - Kosher4u.eu
האתר שלנו נוסד לפני כעשור, ומני אז צבר נסיון עסקי ומקצועי רב ביותר, תוך שהוא משרת נאמנה אלפים רבים של לקוחות אירופאיים ומטיילים/נופשים הבאים ליבשת אירופה.
רכישת מוצרי המזון באתרנו חוסך מהמטיילים והנופשים את הצורך 'לסחוב' עימם את המוצרים שהם זקוקים להם בדרכם מהבית למקום הנופש, והינו פשוט, ידידותי, קל להפעלה ומשרת את מטרתו.
איך זה עובד?
להלן אספק הסבר קצר, נח ותמציתי להפעלת האתר Kosher4u.eu כדי שתוכלו לעשות בו שימוש מושכל, ובכך להצטרף לרבבות לקוחות מרוצים העושים בו שימוש יום יומי.
הבה ונתחיל בכך:
היכנסו לאתר Kosher4u.eu - שם תמצאו מבחר מוצרי מכולת מכל הסוגים הנצרכים, כמו גם יינות - ואף מוצרים טריים. האתר, כמובן, פעיל בכל שעות היממה והשבוע, ובכל מקרה הזמנתכם תזכה לתשומת הלב המרבית עם פתיחת יום המסחר הראשון שלאחר הביצוע ההזמנה.
אני מציע 'לשוחח עם המחשב' בשפה האנגלית, באשר למרות שהוא מאפשר גם 'שיחה' בשפה העברית, בפועל הוא לא באמת מבין עברית... מומלץ איפוא לבצע את הרכישות בשפה האנגלית.
כשאתם כבר באתר, בחרו מוצרים מכל אשר יחזו עיניכם בו, וצרפו את המוצרים לסל הוירטואלי שבמחשב. סיימתם לבחור? שילמו עבור הרכישה - וכל השאר עבודה שלנו...
אנו נארוז היטב את כל מה שרכשתם ונשלח לכם את המוצרים באמצעות חברת משלוחים בין-לאומית עימה אנו עובדים שנים רבות. חברת המשלוחים תדאג להביא את החבילה אל מקום שהותכם באירופה - בכל מדינה החברה באיחוד האירופאי (שווייץ אינה חברה באיחוד זה). יחד עם זאת, אנו כן יכולים לשלוח משלוחים לעיירת גבול המצויה בצידו השני של מדינת שווייץ.
מידע על משלוחים, מועדים, מחירים ואפשרויות:
מוצרים טריים:
ככל שתרכשו מוצרים טריים, אנו נארוז לכם אותם בארגז קל-קר בתוספת קרח מיוחד המחזיק עד 48 שעות. המשלוח יצא לדרכו באמצעות חברת המשלוחים U.P.S, אולם חשוב להדגיש ולדעת כי חברה זו אינה מפעילה מכוניות קירור! יחד עם זאת, כאמוראנו נדאג לצייד את הקרטון בקרח מיוחד לשימור הקרירות וטריות המוצר עד 48 שעות ממועד המשלוח, אבל איננו יכולים לקבל על עצמנו אחריות.
חשוב לציין:
איננו יכולים להתחייב שהמוצר הטרי אכן יגיע קר וטרי, משום שהדבר אינו בשליטתנו. כל שאנו עושים, אנו מספקים את מירב התנאים לשינוע המוצר תוך מאמץ מקסימלי לשמירת הטריות והקרירות, אולם איננו יכולים לשלוט על תלאותיו של המשלוח עד הגיעו ליעדו...
הכנת הזמנות:
אנו מכינים ושולחים את המשלוח בפועל יום לאחר קבלת ההזמנה במחשב שלנו. אם ביצעתם את ההזמנה עד יום ראשון בערב, המשלוח יצא לדרכו ביום שני בבוקר.
הזמנות של מוצרים טריים יצאו לדרכם רק בתנאי שהמשלוח יגיע ליעדו עד סוף השבוע. איננו שולחים מוצרים טריים באופן שהם ייתקעו במחסני חברת המשלוחים בימים לא פעילים.
בשל כך: אם ביצעתם הזמנה של מוצרים טריים, הוא יצא לדרכו לכל המאוחר ביום רביעי, כך שהמשלוח יגיע ליעדו מקסימום ביום שישי. אם ביצעתם הזמנה שכזו ביום חמישי, הוא יצא לדרכו רק ביום שני שלאחר מכן. ימי שבת וראשון אינם ימי עבודה באירופה, ולכן משלוחים אינם יוצאים וגם אינם מגיעים בימים אלו. איננו שלחים משלוחים גם לא בימי שישי.
מועדי משלוח והגעה:
ניתן לשלוח את המוצרים במשלוח רגיל - אולם אפשר גם לבחור במשלוח אקספרס (שירות המייקר את הרכישה).
מועד הגעת המשלוח נתון לשינוי בהתאם ליעדו. למשל: משלוח רגיל לאוסטריה יארך יומיים, ומשלוח אקספרס יגיע תוך יום. משלוח רגיל לאיטליה יארך יומיים-שלושה, אולם משלוח אקספרס יגיע תוך יום אחד לרוב המקומות באיטליה.
מחירי המשלוח (רגיל או אקספרס):
המחירים משתנים בהתאם ליעד. לדוגמא: משלוח רגיל לאוסטריה יחוייב בסך של 15 יורו ל-24 הק"ג הראשונים. כל ק"ג נוסף יחוייב ב-15 יורו נוספים. משלוח לאיטליה יחוייב בסך של 19 יורו ל-24 ק"ג הראשונים.
במשלוח אקספרס, המחיר ישתנה עבור כל 4 ק"ג של משלוח, אולם המחיר הסופי נתון לבסיס נתונים מורכב יותר של U.P.S. שקשה להסביר אותו. לכן צריך לקחת בחשבון שמשלוח אקספרס יחוייב במחיר שונה בהתאם ללוח המחירים של חברת המשלוחים.
ניתן גם לפצל את המשלוח, כך שהמוצרים היבשים יישלחו במשלוח רגיל, ואילו המוצרים הטריים יישלחו במשלוח אקספרס.
חשוב לדעת:
כל לקוח מקבל מספר מעקב אחר המשלוח שלו, והוא מוזמן לעשות בו שימוש ולעקוב אחר מקום הימצאותו ועת מסירתו. הלקוח גם צריך, כמובן, להיות נוכח עת מגיע המשלוח עבורו כדי לקבלו בפועל. יחד עם זאת, ברוב היעדים באירופה אפשר לבקש שהמשלוח יגיע ל'מרכז איסוף', כך שהלקוח יוכל לאספו בכל עת שירצה.
כל המוצרים שאנו מוכרים נושאים תו כשרות מהדרין, ומיוצרים בישראל/אירופה/ארה"ב. כמו"כ, כל מוצר נושא תו המציין את משקלו ומחירו. הבשרים הנרכשים הינם בכשרות 'גלאט-מהדרין'.
בכל מקרה מובהר ומודגש:
איננו אחראיים ואין לנו כל יכולת שליטה על פעילותה של חברת המשלוחים. בשל כך, לא יינתן כל החזר כספי בגין איחור בהגעת המשלוח - מבלי לבחון את שאלת ה'אשמה של מי'... 
יצירת קשר:
הנכם מוזמנים להפנות אלי כל שאלה/הבהרה/בקשה ואשתדל למלא אחר כל משאלותיכם לשביעות רצונכם המלא. לצורך כך, נא עשו שימוש באתר Kosher4u.eu. אנא הימנעו ככל האפשר מיצירת קשר דרך הטלפון הסלולרי האישי, באשר מכשיר זה הינו פרטי ונועד לצרכים אחרים. יחד עם זאת, כמובן שניתן לפנות גם לטלפון הפרטי שלי ככל שהמצב מחייב זאת.
השירות המוצע הינו לכווווווולללללם, יחידים, קבוצות, משפחות, בתי מלון, מתמודדים ומתבודדים, אוכלי כשר ואוכלי כשר למהדרין ואוכלי כשר למהדרין מן המהדרין.
אני מאחל לכולכם חופשה נעימה מנפישה רגועה ומועילה - ושבעה. נצלו את הזמן כדי לאגור כוחות לקראת הימים הנוראים והשמחים הבאים עלינו לטובה - ועשו שימוש משכיל ומועיל באתר Kosher4u.eu. הוא 'יוריד לכם מהראש' הרבה טרחה ובזבוז של שעות המיועדות לצרכים אחרים ויותר חיוניים. 
שלכם, ארי מנדל

Friday, June 16

We are sitting on a ticking timebomb...

We are sitting on a ticking timebomb...

The following is just my personal habit - feel free to do likewise (without feeling OCD...) or jump to the last paragraph.

When I board a train or a bus:
I board last
I leave last
I stand well away from the edge of the pavement
I stand well away from the edge of the platform
I scan the people who're sitting in the carriage (takes half a second all in)
If there is luggage sitting in a corner, I ask around who's it is (better look a fool than a fail)
If I see a suspicious person (carrying a bulging rucksack and he has a certain 'look' on his face) I alert a police officer, preceding my report with: "I wouldn't like to cause any panic but ...)
One date to be extra vigilant: Friday Parshas Chukas; if you're not sure about this, ask your Rov.
All the above are things that (in my view) is waht is the least Hishtadlus that we as Jewish people are required to do, in order to protect ourselves from any potential harm. 

The other thing that - we as Jewish people - do: Daven!

This letter was published in the letters section of the Jewish Tribune 15/07/2017

Thursday, June 15

Perfect, thanks for voting! - Masonic Charitable Foundation

Perfect, thanks for voting! - Masonic Charitable Foundation

Dear Supporter,

Please vote for our organisation:

"Clapton Common Boys Club",

via the following link: https://mcf.org.uk/region/london/, which is on the
second row, middle column in the link.

This will take just one minute of your time, and a big support for us.

Thank you in anticipation

Tuesday, June 13

In memory of Haim Dym

Extract from Yizkor Buch of Kortshin (Korcyzna) on Jewish Gen online [Pages 241-244]

Haim Dym
Haim Dym, the son in law of Naphtali Raab, was extremely orthodox, almost fanatical in his belief. The various sociological strata wore the same clothing on weekdays. The coachmen, the porter and the well to do wore the same clothing but the wealthier people replaced their clothing more often. Haim Dym was the exception. He carried a Hasidic hat or Kolpack, nicknamed spodik everyday of the week. There was one other person in Korczyn namely Itzikel Den, who was the son in law of the late Rabbi of Korczyn, Shmuel Aron Rubin. He also carried a spodik. He was a member of the Belzer Rabbi's family and Haim Dym was a Belzer Hassid. The Hassidim of Belz were known as the most pious Hassidim. The Kolpacks were their trademark and even though some of their Hassidim did not wear these hats, their piety was visible. They avoided looking at their wives, and certainly at strange women. As soon as a women approached, they lowered their eyes in order not to have contact with her.
Haim Dym was called spodik as a sign of his piety. He was also a religious scholar and a man of charity. He gave charity and collected charity from others. He used to make the rounds with the melamed or teacher Moshe Mechale. When they entered a home and they met a woman who insisted on giving a donation directly to them, Moshe Mechale would point to his stick that had a small receptacle attached to it. He would ask the lady to insert the coin into the container and then retrieve it. Thus direct contact was avoided. Haim Dym visited sick people and whenever they needed financial help he extended. He refused to participate in community life. He conducted himself with the utmost piety and hoped that others would imitate him. When many people left the main shul following WWI to join small groups, he remained attached to the main shul. He insisted on the unity of the Jewish community. He never read a newspaper but was always involved in the study of torah. His wife Roisale conducted the wholesale linen business, the experience she acquired from her father Naphtali Raab. Haim Dym knew nothing about the business. All the purchased items were sent from the warehouse under their apartment. Here they kept the merchandise and from here everything was sent and received. Roisale still managed to find time to cook soup for the sick and to bring it to them at home.
Haim Dym's children, especially the sons, were raised in a very pious tradition. They never cut their peyot nor did they curl them. His son David met me some years after I left Korczyn and criticized me for shortening my peyot. I had empathy for him that he expressed such pain on seeing me in this light. I never found out what happens to peyot that kept growing, do they reach the floor or do they stop growing at a certain stage? I never saw someone with peyot to the floor, so there must be a secret. This was the pious life of the Dym family. May their memory be blessed.

With thanks to David Frei for the source

Monday, June 12

Hashgochoh Protis XX - השגחה פרטית

Hashgochoh Protis XX - השגחה פרטית

One day I was in Shul and before Shacharis I saw one Yid approaching another Yid and discussing something.  Before they parted one of them gave the other a bill of fifty dollars. They were all smiles, shook hands and went their separate ways. 
After I finished Davening, I greeted the recipient of the generous donation with a nice good morning (my contribution, as it is said in the name of Chazal:
"המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום - מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות שבעולם" (אבות דרבי נתן פרק יג, ד)
We started schmoozing and it turns out that he's the son of a famous Mechaber in Eretz Yisroel and is doing his rounds.  The Meshulach then explained to me the story that happened just before Davening.
He was outside the front door of one of "his" addresses and as there was no answer he started retreating but just then he noticed a neighbour emerging from a house a few doors away.
He approached the neighbour and asked him if he could pass a message to Mr Nadvan that when he was out, Rabbi Askan from Bayit VeGan called on him.
The Meshulach noticed on the neighbour that he feels a bit squeamish about it,  he nevertheless prevailed on him until he promised to fulfil the mission.
The neighbour then proceeded to drag a heavy mattress onto the roof of his car and without further ado jumped in and drove off.
Our Meshulach noticed how the mattress, which wasn't even tied to the roof started wobbling and the driver was holding onto the mattress with his right hand, steering the car with his left hand...  This is where HIS story finishes.
The day I saw them talking, the good neighbour/driver met up with the Meshulach and thanked him profusely for holding him up for these thirty seconds.  He explained that when he rounded the corner whilst schlepping his mattress, he noticed a traffic warden driving off from the exact spot where he wanted to arrive to!
Such reckless driving - with a mattress loosely perched on his car - could easily have meant a couple of hundred pounds in fines and half a dozen points on his driving licence...
The driver recognised that by agreeing to doing a Chesed to this unknown interloper actually saved him all this anguish and proceeded to give him the fifty dollars as a reward.
P.S. Please NEVER carry unsecured loads on your vehicle - אין סומכים על הנס!

Hashgochoh Protis XVIIII - השגחה פרטית

Hashgochoh Protis XVIIII - השגחה פרטית

This week’s story is from Menasche Scharf of HaGefen UK

As part of our work to establish HaGefen UK, we were looking for a table and chairs for our meeting room.  We want to keep our limited funds for day-to-day expenses, so the option of buying it outright was nixed.  Still, the committee members were anxious to furnish the office properly, given that we were having meetings on a pair rickety desks…

Our next meeting with one of our major supporters was looming and the thought of having it in such a setting didn’t help.  Just then I answered a call from someone who wanted to know where he could dispose of a dining room set.  I gave him the telephone number of our manager and when he went to look he was overjoyed with this free set of as-new furniture.  Through Hashgochoh Protis, HaGefen UK is now fully equipped, ready to take on the Shiduch scene!