Monday, August 4

Watch your spell checker...

watch your spell checker...WhatsApp video

From the horse's mouth...

כוחה של שמע ישראל

Menasche Scharf
07974 160 252
---------- Forwarded message ----------
From: "S Elias" <selias@talktalk.net>
Date: 3 Aug 2014 20:26
Subject: Fw: Fwd: כוחה של שמע ישראל
סיפור מדהים!! כח צהל שניכנס לאחד המסגדים בעזה החל בחיפושים אחרי אמל"ח. כשלפתע יצאה מאחד החדרים מחבלת שביקשה לפוצץ עצמה על החיילים. אחד מאנשי הכח שהבחין בכוונתה,  צעק  באינסטינקט את שני המילים "שמע ישראל"!! כשאז החל הנס-המחבלת התחילה לרעוד. החיילים הצליחו ברגע זה להשתלט עליה ולנטרל את המטען שנשאה והעבירו אותה לחקירת השב"כ. ואז התברר שאם המחבלת היא יהודיה שנישאה לערבי בארץ ולאחר החתונה הוא הבריח אותה לעזה ושם היא חייה בהשפלות והתעללות. כח של שיריון יצא להביא את שני ילדיה הקטנים לארץ. ה'מחבלת' אף מסרה פרטים שאסור לפרסם אך סייעו לצה"ל בחשיפת מנהרה ודירת מפקדה של ראשי חמאס. המחבלת ושני ילדיה כרגע במיתקן של השבכ. ולאחר המבצע היא תועבר לארגון 'יד לאחים' לשיקום חייה. מדהים!! מה כוחה של זעקת "שמע ישראל" שבוקעת מכל ליבו של חייל יהודי!!! מדהים!! "הנה לא ינום ולא יישן..."
 יום נעים!