Friday, December 30

בכל יום יהיה בעיניך כחדשות...

Click on the picture below and follow the Exodus in the Digital Age...


First published on 01 July 2014, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).

Thursday, December 29

שיחה נאה בלתי מוגה – נא להגיהה כפי ידך הטובה – להגדיל תורה ולהקטין תוגה

נוא יורק, יום שלישי לסדר ודפקום יום אחד ומתו (תשע"ג, עם האותיות...) כל הצאן"
בתלמוד תורה: שמעון יושב לו בכיתה ושומע לקולו של המלמד, בעוד שלידו יושב קלמן, ה'גולם' של הכיתה.  לא עבר הרבה זמן מגמר ההפסקה, בה שיחקו כל ילדי הכיתה ביחד בחצר החיידר ולמעט קלמן, כלם נהנו מהמשחק.  "נו קלמן, וואס איז דער טייטש פון "ויחץ את העם אשר איתו"? הרבי מחכה לקלמן, שהתעורר כאילו מתוך חלום מתוק ונחת הישר לתוך הכיתה ועכשיו הוא בוהה במלמד כאילו רואה אותו פעם ראשון בחיים. אחרי כמה רגעים הרבי קורא לו ומנסה לדובבו: "נו קלמן, אפשר קענסטו מיר זאגען דער שייכות פון דעם פסוק צום סדר נאכט?".  ובעוד קלמן מתחיל להזיע, לחשוב ולנחש – פתאום הוא מקבל מכת חובלים על ידו מהמקל הארוך שבידי המלמד.
"קלמן, אנשטאט א 'שאינו יודע לשאול' האבען מיר היינט א 'שאינו יודע להשיב", גיי צוריק אויף דיין פלאץ און הער דיר גוט צו וואס מ'לערנט אז דאס קומענדיגע מאהל זאלסטו קענען ענטפערען צו די זאך".  הרבי מסתכל איך הוא חוזר למקומו 'אבל וחפוי ראש', וחברו לספסל לוחש לו משהו באזנו.  סקרנותו הגוברת לא נותנת לו לעבור בשתיקה על הפרעה זו – ועוד מהילד המצויין בכיתה - ומיד הוא פונה אליו בנימה של כעס: "שמעון, וואס האסטו איהם אריינגערוימט אין אויער, מיינסטו אז כ'האב נישט באמערקט?".   שמעון מסמיק קצת ומתחיל למלמל משהו מתחת לאפו, אלא שהרבי אינו מרפה ממנו ופוקדו לחזור בקול רם על לחשושיו. 
שמעון התעשת וממלא אחרי פקודת המלמד, שאינו יודע מה מוכן לו.  "די מעשה שטייט דאך אין די וואכעדיגע סדרה, "כי במקלי עברתי את הירדן הזה", 'במקלי' איז גמטריא 'חדר' - מ'קומט אין חדר און מ'כאפט פונ'ם שטעקען.
כתוב "חושך שבטו שונא בנו".  הרבה אנשים חיים עם הטעות שמלת שבטו הכונה אך ורק לכלי המיוחד לדרבן סוסי מרוץ שימהרו לרוץ, ואינם לוקחים בחשבון שאפשר לייסר – להגיד מוסר - בשבט לשונו.  אמנם המעיין ב'מצודת דוד' יראה שפרושו "דברי תוכחה", וכנראה הוכרח לפרש כן מפני חלקו השני של הפסוק: "ואוהבו שוחרו מוסר" שכל בוקר משך שחרית שלו (ימי נעוריו) שומע הילד דברי מוסר מאביו אוהבו, דאם לא כן היה צריך לסיים הפסוק: "ואוהבו מכהו". 
יבוא מאן דהו ויטעון "הרי חייבים לחנך את הילדים ואין לך כלי חינוך יותר מועיל מהשוט!" ואם לא די בכך, הוא יביא לך משנה במסכת מכות (דף ח' ע"א) אבא שאול אומר מה חטבת עצים רשות אף כל רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו. 
ואם תהיה בא בטענה לומר לו "הלא מפירוש רש"י משמע שרק האב מותר לו להכותו לדרך האמת", הוא יטען כנגדך: "שפיל לסיפיה דמשנה: והרב הרודה את תלמידו".  אבל אל תשמע לו, דלשיטת רש"י (דף כ"ב ע"ב ד"ה אם) ואמרן לעיל יצא האב המכה את בנו ושליח ב"ד, ובכלל אינו גורס " והרב הרודה את תלמידו".
ואם כן איך אפשר להטיל אימה על התלמידים, כדי שייראו מלפניו?  קודם כל, מאן יימר שהתלמידים צריכים להיות רתותי מירתת – זה רק אמור בגוי החולב בפני ישראל העומד בגבו על גבו...  זרוק מרה בתלמידים פירושו שייכנעו ביראת הכבוד מלפני רבם.  אמנם בכל זאת צריך להעניש את העבריינים כדי שילמדו לקח, אבל גם אז צריך שיהיה על דעת חכמינו זכרונם לברכה. 
לדאבוננו ישנם כיום מספר לא קטן של צעירים ממורמרים שנוטשים תורת אמם.  אם זה מומר לתאבון כמו פרי שנושר טרם שנתבשל או הוא מומר שיצא לתרבות רעה מתוך כעס, הרי דיו לבן שיסתכל פעם אחת לכל מיני דברים שליליים הקורצים אליו מרחובה של כרך, אשר ישיבתם קשה. ומה יעשה הבן ולא יחטא?  אז אם מלקים אותם יותר מדי הם יצאו מהמסגרת וירוצו אחרי חיים קלים וזולים עד שהם פושטים צורה  של יהודי ל"ע ולובשים צורה של מופקר ר"ל!  ואם יטעון הטוען שהאשמה תלויה אך ורק במלמדים, מפני המכות האכזריות שחילקו בכיתה, אשר דורנו החלש אינו יכול לעמוד בו. אז נענה אנן בתריה ונאמר לו: אם דורנו יותר חלש מכל הדורות שלפנינו, אז מכותיו של המלמד הם גם כן חלשים כפי ערך הדור... הלא גם המלמד נולד לא מכבר וכחו וגבורתו הם לפי הדור שלנו!
ולכן, אף אם נאמר שהצדק עם גירסת המשנה שגם הרב (לפי הפשט: "מלמד") הרודה את תלמידו פטור מגלות, הרי זה נוגע רק למי שהרג את תלמידו בשוגג, ברצותו להנהיגו במסילה העולה בית א-ל.  אבל לא בעידן דידן שמכותיו הרצחניות של המלמד יגרום לעוד בן סורר ומורה, אשר לשמע אוזן ינועו אמות הסיפים איך בחורי חמד, זרע ברך המסולאים מפז הופכים עורם ובין לילה מתגוללים ברפש כל חצות השם ישמרנו.  הרי במקום להרוג את התלמיד בגוף בא זה והרגו בנשמה!  הרי על 'מת' כזה אין חזקה שישתכח מן הלב, ומה יענה המלמד להורים כשחבריו נכנסים לישיבה והוא אינו עמהם, ומה יאמר להורים השכולים שמשתתפים בעוד חתונה של חבירו הטוב של בנם – אשר לפי העדכון האחרון הוא משוטט באחת מארצות אמריקה הדרומית.  המבלי קברים בענפיעלד אשר שם אפשר לשפוך שיח על קברו של בחור שנהרג באיבו?!  לדאבוננו ישנם כיום למעלה ממאה ועשרים צעירים – נשמות תועות ויקרות – אשר מתנהגים כמעט כגוי לכל דבר, אשר כמה וכמה מהם מאשימים (בצדק או שלא בצדק) את הוריהם ומוריהם אשר מכותיהם דחפו אותם להידרדר לאן שהגיעו.
אדרבא, לולא דמסתפינא הייתי אומר שהתלמיד הזה – לו יש חרב בידו – היה מותר לו להרוג את הרב הרודה אותו, על סמך גמרא מפורשת (בבא בתרא כ"א ע"ב) אזל שייליה לרביה אמר ליה היאך אקריתן אמר ליה זכר שקל ספסירא למקטליה וכו' אמר רבא מקרי ינוקא וכו' כלן כמותרין ועומדין נינהו.  הרי לך שבצדק ישפטו אותו עמיתיו אם יבא על מלמדו שהרג את נשמתו וכבה נרו מלאור באורה של תורה.
וכאן המקום לרחם על הקורא היקר, העומד כאילו מן הצד ושומע הטענות לכאן ולכאן ואין לאל ידו להתערב ולהוכיח הצדק עם מי... אז בוא ונראה מה המדרש מלמדנו (תנחומא פרשת שלח ט'): תינוק שסרח ולקה ברצועה, כשמבקשין להפחידו מזכירין לו הרצועה.   
ואולי אפשר להמתיק מאמרם ז"ל: תינוק תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.  ולפלא שפתח בשמאל תחילה? אלא שאם רוצים לחנך בימין המקרבת, חייב שיהיה לפחות פעם אחת השמאל הדוחה, בצורת הרצועה, ואח"כ אפשר להסתפק בזה שמראים ביד ימין על הרצועה כדי להזכירו את נחת זרועו השמאלי.
אבל עדיין צריך לבאר את חילוקי הכפרה, איך וכמה להעניש את התלמיד כדי שיצא בריא בגופו ושלם ביצרו.  הרי פטור בלא כלום אי אפשר, ואולי אפשר להטעים בדרך מליצה את פסוקו של שלמה המלך ע"ה במשלי (כ"ב ו): חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה.  אם הולכים בחקות הגוי ונותנים לנער להתחנך בדרך שהוא רוצה לילך, אז גם כי יזקין לא "יסור" (מלשון 'מוסר ותוכחה') ממנה – הוא אף פעם לא יקבל מוסר תוכחת מאחר שנתגדל בדרך לא דרך.
מאידך גיסא צריך לזכור שאותם שיקולים שמחשבים איך ולמה לא לזרוק ילד מהכיתה או מהחדר, אותם חישובים גם צריך לעשות כשמטכסים עצה איך להעמיד מלמד שמצליף בילדים בלי רחם.  אם מסבירים לו את הבעיא ומבקשים ממנו לחשוב איך להיטיב את דרכיו, לבסוף הוא עלול להיות מלמד להועיל – יותר מאילו זורקים אותו ולוקחים אחר תחתיו, כשהסיכון שהתמונה תחזור על עצמה עם המלמד החדש שבא במקומו.
אם ניגשים לחינוך הבנים בהבנה שבעוד שבעים שנה הילד הזה יהיה עומד ומשבח את רבותיו, היינו משקיעים בו את מיטב הכשרונות הפדגוגיות בעולם – גם כדי לחסוך את הצרות של ימי הבחרות אשר ימי הביניים יכונה...
אמרו חז"ל (שבת קי"ט ע"ב): אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן.  הבה נתלכד בכח זו להבטיח שהבל זו לא תתבטל חלילה, רק שתתעצם באור יקרות כדאיתא בגמרא (בבא בתרא כ"א ע"א): מלמדי תינוקות כמו ר' שמואל בר שילת עליו הכתוב אומר ומצדיקי הרבים ככובים לעולם ועד - עד שנגיע לזמן עליו אמר האדמו"ר מוהר"א מבעלזא זצוקללה"ה: חובתנו בדורות אלו להעמיד דור של צאן קדשים שלא נתבייש מללכת עמהם לקראת מלך המשיח בב"א.


First published on 15 February 2013, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).

Rabbi Biberfeld at Rabbi Padwa's home

London, 20 September 2012 

On Wednesday Tzom Gedalye, 3 Tishrey 5773 a delegation from the Tchortkower Kloyz in the South Tottenham District of Greater London – led by our beloved Rov - visited the Grand Rabbi Ephrayim Padwa at his home in Filey Avenue, who is “at the helm” of the UOHC. 
He was asked to affix the Mezuzah on the main entrance door to our newly renovated house of prayer, which also houses a kolel and many other Torah-centric programmes.
Rabbi Padwa applauded the fact that avreichim from outside the close circle of Chortkow also belong to this shteeble, pointing out that Mr Beck who belongs to the Belz Chassidus appears to be involved with Chortkow. 
Rabbi Biberfeld responded that there are historical links between the two sects, as the Chortkow-Zlatoploa Rebbe married into the family of the Belz dynasty.  He went on to recount how the Shidduch came about: the Mittele Belz’er Rebbe – R’ Sheeyale - was niftar, leaving behind one unmarried daughter.  As her brother the Freeyerdiger Rov – R’ Yessochor Dov – wanted very much to marry off his own daughter to the scion of Ruzhin, who would later become the Chortkow-Zlatoploa Rebbe.  However instead he wed his sister to this Chosen, explaining that he was afraid of his father for going ahead with the Shidduch for his own daughter, whilst his sister – the orphan – would not get this Shidduch. 
Rabbi Biberfeld then reported to the Rov about the name that was given to the new-born boy, whose Bris was on the same day.  As part of a set of twins this boy was named Yaakov Yosef after his great-great grandfather, the saintly Rebbe of Skver OB”M.  The reason he wasn’t named after another great-great-grandfather - who departed from this world in the past year – the holy Rebbe of Wiznits is because the motehr’s father is named Moshe and his father is named Yehoshua.  Another name was brought up – that of R’ Dovid’l of Kshanow - but was nixed, as it clashed with the name of the present Rebbe of Skver: Dovid. 
Rav Padwa dismissed all the reasons by stating empathetically that a grandchild of Skver can only be named Yaakov Yosef…
After exchanging some pleasantries the Rov of the Chortkow Kloyz invited the Rov to attend the Kevyas Mezuzah.
Rabbi Padwa then escorted the entourage to the door, where he enquired after the welfare of a certain individual, showing a keen interest in his situation and making him feel very important.  
Foto Credits: Yossi LauberFirst published on 18 December 2012, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).

Wednesday, December 28

Mikva Tikva for Our Survival - Ain Braira - אין ברירה - there is No Choice

Sent: 26 December 2016 20:24
Mikva Tikva for Our Survival - Ain Braira - אין ברירה - there is No Choice
Every Person and Each Mikva Must Be a Center to Mikva Educate Every Yid! Why?
Our People and our Holy-Land are under physical and spiritual threat.
90% of Yidden worldwide do not observe Mikva! 30% never even heard about the concept!
The problem is not lack of Mikvas or funds to build them, but lack of Mikva Education!
Results:
   90% do not attend shul even on Yom Kippur!
   Europe: 85% Intermarriage.
   USA: We lost One Million Yidden in the last 4 years! 80%Intermarriage.
   Our Holy-Land is currently the world's only country under open threat of nuclear annihilation.
   We cannot deny a connection between the problems! What must we do?
   Ain Braira: We must educate every Yid around the world about Mikva! Why? Among a host of reasons:
1. Each one has the same reasons to Mikva immerse as Adam – the first human-being, whose first act after he sinned, was a repentance Mikva Immersion, (Pirkay d'Rabi Eliezer 14-20).
2. Prophet Yirmiyahu, (14:8, Sanhedrin 94): "Mikva is a source of Jewish Salvation," greatly depended on our entire people observing it.
3. Prophet Yeshayahu, (1:15,16,Targum): After a repentance Mikva immersion, we have a better chance that Hashem will listen, accept and answer our prayers with merci and compassion.
4. "Sin defiles! Therefore: Repentance requires purification from the sin!" (Tehilim 51:4, Or Zaru'a 1.40.112). "Immersion for Repentance!" (Magen-Avraham, Orach Chayim 606:4).  
5.  Until the mental maturity age of 20, every child, like a monkey imitate the social milieu. Hence, every Jewish boy, needs a Torah education and supervision from age 5 until age 20. Stopping it before, risks losing the Torah educational investment, since the youngster adapts himself to his social milieu.
If he lives among non-Jews he will act like them (Avot 5:21, shmot 30:14, Rashi).
Sadly, nowadays, most Yidden do not Torah educate their boys due to 15 years of high tuition cost and a host of other reasons.
Their children attend public-schools and get married to the non-Jewish pals, since they are easier to get, as their parents urge them "catch" a smart and rich "Jewish boy," who does not get drunk.
The easiest and most effective solution to curb the intermarriage holocaust and at minimal expense, is: to Mikva educate every Yid! Since during Mikva immersion, without air to breath, we instinctively connect to Hashem, after which we think, pray, live differently, inspired to learn Torah and then intermarriage cease to be an option.
Nowadays, men have no Torah obligation to immerse in a Mikva - however we are duty-bound, since beyond the resulting purity, Mikva immersion – "To stand Alone With G-d!" leads to a host of spiritual benefits, such as fear of Heaven, repentance, observance of Torah laws - where men immerse, Family Purity is strictly and fully observed and community life becomes more serious. However, to reach all of our People, we need many activists in every place around the world.
Where and How may we recruit them?
Ain Braira: Every local Mikva committee must also become a Center for Mikva Education for the local and for far-flung Yidden who are sorely lacking in Mikva knowledge. For all this, great sums of funding are needed. Where and How may we raise them?
Ain Braira: There is no Choice! Beyond the obligation of every Yid to support and labor for Mikva Education, we must ask, beseech and demand that each Mikva set aside 10% of its building and operating budget towards Mikva Education by their local committee. This, along with the direct donations, will provide funding for ongoing dissemination of printed Mikva educational materials in every Yid's mail box and for additional activities. It will certainly increase the number of users and thus also the Mikva's income. With G-d's help: In the zechus of this tremendous mitzvah, we will certainly merit Yeshuos from our physical and spiritual threats, communal and personal problems, globally and in our Holy Land.
For additional materials and donations, please  contact: USA: Survival/Mikva=Tikva, Imanuel Ravad – ראב"ד, 1360 – 44 St. Brooklyn, NY 1121
Israel: Imanuel Ravad, Shmaya St. 20, Bne-Brak 513270
UK: I. Ravad 56 Northumberland St. Salford M7 4DG
Belgium: Dayan A.J. Grosz, Mercator Str.40, Antwerp 201

MikvaTikva · Israel · Bnei Braq 61000 · Israel - ravad@mikvatikva.org | 27 Kislev 5777 – (12.27.016)

Friday, December 23

חנוכת הבית לנקודת החלוקה הארצית של אהבת חסד

חנוכת הבית לנקודת החלוקה הארצית של אהבת חסד

בערבו של אחד הימים בשבוע שעברה התאספו במתחם החדש של אהל אסתר כל המי ומי של אהבת חסד על רבניה, עסקניה ומתנדביה העושים והמעשים במלאכת הקדש לספק מים ומזון לאחינו רעינו הנמצאים במצוקה.

נוכחו שם גם משפחתה של מרת אסתר ע"ה בת הרה"ח ר' ישעי' ז"ל, אשת הרה"ח ר' דוד בעק - שארף מאנטווערפען יצ"ו. 

כלם נקבצו ובאו להשתתף בקביעת המזוזות ובחנוכת הבית רבתי שנחגגה בשילוב עם סעודת שבע ברכות עבור אחד מצאצאיה של מי שעל שמה ולזכרה שוקמה אחת מחורבות בני ברק ובשם "אהל אסתר" יכונה.

נסתרים דרכי ההשגחה העליונה אמנם לפעמים עומדים אנו נפעמים מול צרוף 'מקרים' כמו אלה שהפכו את המאורע למעין התגלות יד השם, לאלה שפתוחים ללמוד פרק בהלכות אמונת השם, אהבת ישראל והצנע לכת. 

הבה נתבונן באי אלו מרכיבי המסיבה, ונשאיר את הסיכום לכם, קורא יקר:
לפני כעשרים שנה הלכה לעולמה מרת אסתר בעק - שארף אחרי חמש שנות יסורי תופת מהמחלה הנוראה, שקיבלם באהבה ושהסתירה את סבלה כדי לחסוך עגמת נפש מהסובבים אותה.

בתוך תקופה זו השתדלה להמשיך במעשי הצדקה שלה, שבמשך ימי חלדה זכתה להחזיק כמה וכמה משפחות בישראל מהרס גשמי ורוחני ר"ל.

בלי שלטים, באין זרקורים עודדה את בעלי היכולת להושיט יד תומכת לעניי עיר מגוריה אנטווערפען ובו בזמן שמשה כמעין מוקד עזרה ראשונה לקשי יום שפנו אליה לתנות צרורות צרותיהם אל תוך אזנה הכרויה.

במתק שפתיה עלתה בידה להרנין לב אלמנה ולהשקיט מריבת חינם כדי להחזיר שלום הבית על כנה.

בו בזמן שנשמתה עלתה השמימה, בהשאירה אחריה תשעת ילדיה אשר שליש מהם עדיין היו בבית, הזדמנה לידי עסקני בית מלכה הבנין הנוכחי אשר ברחוב הרב רבינוב, סמוך ונראה לבית הרפואה מעיני הישועה, כשקומת הקרקע נשארת שוממה לפי התכנית של העירייה.

אחרי שני עשורים של שממה וריקנות, זכו עסקני אהבת חסד לקבל את המתחם הזה כדי לרכז בתוכו את פעילויות החסד הענפה שעד כה היו בכמה מקומות מפוזרים(?) וחיש מהר התקינו בו מקררי ומקפיאי ענק כדי לאכסן בתוכן את המלאי השבועי המחתלקת לאחנו הדוויים והעניים, שעיניהם תלויות לחלוקה זו כדי לפרנס בהם את בני ביתם הרעבים ללחם.  המקום רחבת ידים וכולל בתוכו מאגרי מזון מהרבה יצרנים אשר הואילו בטובם להנות בהם בני אדם.

הרב הורוביץ הסביר בטוב טעם ודעת את פעולותיה הכבירות של אגודת אהבת חסד וסייר את המתחם יחד עם המשתתפים כשהוא מלווה אותם בתיאור מפורט על כל מה שנתחולל בין כותלי אהל אסתר משך שבוע טיפוסי

משך הסיור הגיעו כמה וכמה נצרכים אשר בדרך כבוד וצנוע קבלו מצרכי מזון כפי מסת הצטרכותם

אחר תפלת מנחה נתכבד הרה"ח ר' דוד בעק-שארף לקבוע מזוזה בכניסה הראשית כשמסביבו עומדים בני משפחתו ונכדיו שיחיו

לסיום חנוכת הבית הריצו מצגת באידיש להמחיש לקהל הנאספים את התוצאות הברוכות של אהבת חסד ובפרט כעת שאהל אסתר נותנת תנופה למעשי החסד בהרחבת גבולותיה של הארגון

השתתפו: הרה"ג ר' חיים פסח הורוביץ, ר' חיים צבי שפירא, ר' יעקב לזר דירנפלד, ר' אברהם דירנפלד, ר' אהרן דירנפלד, ר' יוסף דירנפלד, האדמו"ר מטשרנוביל, מסטריקוב, מלעלוב,

הבדחן הנודע ר' מנדל יאקאב פיאר את המסיבה בנועם אמרות, לכבוד המאורע המכופל

הרה"ג ר' אברהם דירנפלד העלה על נס פעולותיה של הנפטרת, שהיתה אומנתו בילדותו כשעזרה לאמו בניהול הבית וחינוך בניה ליראת שמים ודקדוק בהלכה מגיל הקטנות ממש
גם עמד על הפלא איך שמעשי החסד של המשפחה מתמזגים ביחד עם חנוכת הבית לאהל אסתר ושמחת שבע ברכות לנכדה שגדל בבית מלא חסד

אחד מבני המשפחה מסר דברי ברכה, והמליץ הפסוק הזורעים בדמעה – עת זרעו לצדקה מתוך דמעות – ברינה יקצורו – קוצרים את הפירות היפים במסיבת השבע ברכות, זמן של רינה.

קומץ מזמרים מאברכי אהבת חסד הנעימה את המסיבה בכבדם את הנאספים מגרונם ברון יחד ובקול אחד עד שהיה נדמה כאילו איש אחד מפיק קול אחיד.  הם הצליחו להעמיד את המסובים ממקומות מושבותם עד שהרקודין סחפו את כלם לתוך מעגל השמחה העצומה.

השמחה עברה על גדותיה כשהרה"ק ר' אלימלך בידרמן שליט"א נכנס לתמונה והרים את הנאספים טפח מעל גבי הקרקע, כשהוא מתבל דבריו בין ריקוד לריקוד עם דברי תורה, חסידות ומילתא דבדיחותא לשמח את החתן והשושבינים.

ציבור המוזמנים הלכו להם לביתם בשעות הקטנות של הלילה, עם הרושם העז שהתרשמו מעוצמת השמחה של מצוה שחוו זה עתה, ועוד רבות בימים דיברו על מסיבה זו שלא ראו כמותה בהרבה זמנים עברו.


ולטוב ייזכרו גבאי אהבת חסד שטרחו ועמלו יותר מכפי יכולתם ולא חסכו שום מאמץ ויצאו ממש מגדרם להכין את המאורע לכל פרטיו ופרטי פרטיו בטוב טעם ובנפש חפיצה.

Thursday, December 22

- - - - עניינים שונים - - - - -


שבעים לשון
בגתן ותרש דיברו לשון טורסי

שבת לד עא ואית. . לאקופי - אולי נקרא הקוף בשם זה מפני שהוא מקיף ומסתובב באילנות או מפני שהוקף מבן אדם לחיה
הסיבה שישנם כמה סוגי קופים מפני שכל העולם בנה המגדל ומהם היו שנענשו ליהפך לקוף אז אלה שבאו משם נראים היותר קרוב לאנשים רגילים ואלה שמוצאם מאנשי יפת אזי יש להם שיער צהוב ועורם בהיר יותר מקופים האחרים ואילו הקופים שדומים ביותר לכושים הם מחם
Petty פתי
Ruthless רות
פתן inPython
Ord-eal צו א-ל
נעבעך - נבוך
Boor - בור
קול אחד, קולות רבים או רבות?
שבת דף כך עב אמר לה ההוא סבא תנינא ופרשי שונה אני. ידוע דכ״מ שכ׳ ״ההוא סבא״ הכונה לאליהו הנביא.  צ״ע בתד״א אם מימרא זו מופיע שמה
בטחון והשתדלות: עיין באר התורה (אחד מיא מפרשי רשי) עה״פ (במדבר טז כ׳ כ״א) וידבר וגו׳ הבדלו בד״ה ומה שהוצרך לומר וכו׳ ולי נראה שבכל הניסים

- - - - - - ע׳ שנה - - - - - -
- שבת לג עא גזר דין של ע שנה
-
- - - - - - כ״ב שנה - - - - - -
- בספר אור עינים אות ח׳ ערך חצות מהרה״ק מקאמארנא
- כב אלף לויים במדבר ג׳ ל״ט 
- כב שנה היה יעקב בדרך
- כב שנה היה יוסף נעלם מאביו 
- הוסיפו לבנימין הצדיק כב שנה
- הוסיפו להרב קרייסווירטה כב שנה
 - רבי מענדיל מרימאנאוו דרש בשבת קדש על פרשת המן משך כב שנה. מראה יחזקאל השלם חלק א׳ עמוד טז ד״ה כל
 - מנשה המלך
 - סנהדרין דף ק״א ע״ב (?)
 - א׳ אברהם תלמיד האר״י הק׳ חי כ״ב שנים שנוספו לו אחרי עלותו ירושלימה להתפלל אצל הכותל המערבי על שכינתא בגלות 
 - רבה מלך בפני רב יוסף כב שנה בפומבדיתא
  - מגילה ו׳ ע״א וכתובות קי״א ארבב״ח א״ר יוחנן כו׳ עשרין ותרתין פרסי וכו׳
 - אחאב מלך כב שנה על שלא הסגיר ס״ת למלך ארם
 - כב שנה היה המן ספר של כפר קרצום מגילה טז עא
 - Mishnayos 71 Perushim, Misgeres Zohovon Nedorim, 
------ עיונים ------
 -  במדבר יא כא כב פרשי הצאן ובקר ישחט מביא בשם הספרי ומתוספתא פרק ו׳ ממס׳ סוטה 
לבאר וללבן המילים: ותהי אכילה זו מספתן ״עד עולם״
עיין נחלת יעקב ד״ה זה אחד מארבעה דברים
 -  חלה גימטריה 43 ביצים והתג על האות ׳ה׳ רומז לחומש ביצה
 - "כי כל"גימטריא "יסוד" מדת  
 - אברם גימטריא אדם במספר קטן

"ש"ומר "פ"יו ו"ל"שונו ר"ת שפל

ציצת כתוב בתורה אלא שעם ה״יו״ד״ שלובש הטלית אז הוא משלים לחשבון תרי״ג

  -  יהושע פרק ב׳ פסוקים יח-יט הנה אנחנו וגו׳ והיה כל אשר יצא וגו׳ וקשה דהלא בפסוק טו כתיב ובחומה היא יושבת והאיך נותרו בחיים כשטבעו חומות יריחו בארץ?
 -  
          -------- הלכה למשה מסיני -------
הל״ם מסיני תענית ב עב א״ד א׳ אבנה גמרא גמיר לה. נראה שאין זה הל״ם

שמות טז פסוקים כ׳ כב, כד, כז, כח: קושיא א: למה לא אמר השם ״עד אנה מאנתם״ אחרי פסוק כ? קושיא ב: למה כתוב בפסוק כד ״ולא הבאיש״ וכו׳? קושיא ג: למה לא נענשו דתן ואבירם על שהותירו מן המן? אולי אפשר לומר שכשהותירו דתן ואבירם מן המן היה אפשר ללמד עליהם זכות שרצו להראות לעם מה יקרה כשמותירים. אכן ביום השבת בבוקר כשלא הבאיש המן היה ניכר הנס, מאחר שכבר היה להם נסיון שהבאיש ועכשיו זה לא קרה. אבל כשהם יצאו בשבת בבוקר לתור אחרי המו אז הוברר הדבר למפרע שלא היתה כוונתם להורות לעם אלא להכעיס. ולכן כתוב ״עד אנה מאנתם״ ולא נענשו עדיין שהם ישבו בשב ואל תעשה כשהשאירו.

רשי ישן רשי בראשית יח יד: שקבעתי לך אתמול. הלא זה היה אותו יום?!

שמות גיטין בערנארד
חובות הלבבות חלק א' עמוד כ"א "ושבים במרוצת תוחלת נכזבה" על משקל הפסוק ב.....  עיין מסלת ישרים פרק ב' זהירות

Parshas Vayigash
vayomer avinu (our ftaher in heavens said)
shuvu (do teshuva)
shivru lanu meat (jsut break yourself and your habits - just a little bit)
ochel (and then I shall bestow upon you parnossoh).

- - - - שוש אשיש - - - -

שוש אשיש שע״י קהל חסידי בעלזא

חסכון של לפחות 25% כולל שבע ברכות, אויפרופען ושאר ירקות

בשיתוף פעולה הדוק עם רב חסד, גבאי השכר לימוד, גמ״ח חסידי בעלזא ודייני הקהלה עם חיים של אושר
השדכנים (הם יכולים ״לתת ה׳טון׳ למשא ומתן״ ומתוך כך להפחית ולהנמיך את הציפיות של כל הצדדים)

מסע הסברה מתחת לשטח לאנשים נשים וכלות (ואם המחותן שבחו״ל מאנ״ש, גם אליהם) בנפרד וביחידות: ללוח מכתב אישי בנוסח של ״חבר׳ה, הגיע הזמן להפסיק עם הפזמון ״מה יאמרו הבריות״ - אנחנו בעיצומו של שפל כלכלי וחייבים להיות אחראים יותר עם כספים שאנחנו מבזבזים מבלי לדעת מהיכן זה יגיע. מספיק חובות, גמ״חים ומריבות על דברים שאפשרי בלתיהם!״

התקנות בלתי מחייב, להכוונה בלבד
צריך למצוא פורמולה שמקזז עלות החומרי גלם ועלות הפועלים והשכירות וכדומה של חברות הקייטרינג ולהסביר להם שאת הרווח הנקי יעשו בגדול אצל 20% של הציבור שהם יכולים לחתן בלי להגיע לידי חרפת הסיוע מכספי ציבור ושה80% מהציבור שצריך לאסוף עבורם על הוצאות חתונה שישאירו את הרווח בקופת הציבור, קרי: לא להפקיע אצלם שערים ולהסתפק באירוע מצומצם או צנוע

להתמקד על התחושה שנוצרה בקהילה שהמחותנים מרגישים ש״חייבים״ להזמין את פלוני או אלמוני אומנם אלו הפלונים עצמם מגיעים לחתונה כאילו קופאו שד: סדר יומו ושל ב״ב מבולבל. חייבים למצוא בייבי-סיטר ולמחרת מגיעים מאוחר לעבודה וכו׳. מצב כזה היה ראוי ורצוי בדור הקודם כשהקהילה מנתה כמה מאות משפחות ואחת או שתיים פעמים בשנה הזדמן חתונה. כיום הולכים כמעט כל שבוע-שתים לחתונה ומי שסובל זה הדף היומי וכדומה. 

לחשב כלל החיסכונות מול חתונה רגילה ולהזניק 10% מחולק כלהלן: 1% לקהל חסידי בעלזא, 1% לרב חסד, 5% לחלק בין 5 מוסדות בעלזא (ת״ת, בית מלכה, כולל ,סמינר, וישיבה קטנה?) ו3% לקרן שוש אשיש-חתונה פלאן. אפשר לסייע לתקציב כלל המוסדות בסכום צנוע של £1,000 עד £5,000 לשנה, תלוי רק איך ומה מקצצים! סך זה גדל ככל שמספר החתונות, הבר מצוות ושאר שמחות גדל. 

הנגיד ישמח לשתף פעולה שרואה שתרומתו מגיע לשבחים ושלא מבזבזים את צדקת פזרונו על הוצאות שהמניע הוא ״מה יאמרו הבריות״. 

Wednesday, December 21

ShidduchBuch

ShidduchBuch

Welcome to ShidduchBuch, the one-stop resource for helping you enable Shidduchim to happen.

The Qualified Shadchan

As part of the ShidduchBuch Project, we are working towards developing the “Professional Shadchan Qualification”.  The purpose of this project is to produce qualified professional Matchmakers, who will view their work as a holy mission and dedicate themselves to this vocation long term.  With the global recession being a long term thing, this option should appeal to people who are serious about making a decent living in an honourable fashion.

Shidduch Prospects

We have hundreds of candidates on our ShidduchBuch, who are at various stages in their life.  Granted, not all of them are fit for all of them - however we can at least get an idea of what’s out there.

Shidduch Buch Online Database
In order to make the most out of this initiative, we need to have a proper online database set up. So that all segments of the Charedi world can participate, the system needs to cater for users who are not using Web services.  Telnet or similar Terminal based services should be able to access the database, so that there should be no incentive for a Frum Shadchan to use the WWW.

Build up a Complete Profile
We need to set up a Shidduch research service that can do a full background check into a potential Shidduch, researching all the regular areas that is typically looked into about the potential Shidduch and their family. 

All is good which starts good
We need to remind parents and their offspring about the 80/20 divide: for a Shidduch to work long term, each set of parents can only contribute 10% to the deal – their child.  For the rest, the couple needs to work together to make up the remaining 80%, where the split is not necessarily equal.  The husband may invest 75% and the wife only 5 or vice versa – depending on their attitude, destiny or Mazel.

First published on 04 December 2012, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).

Prayer, Study and Remembrance

Forgive me for adding another word “Study” to your message header.  I feel it is important for us as Jews – the People of The Book – to promulgate the studying of our life guide, the Torah.  
Whilst we all believe that the written and oral law were given at Sinai, it is sometimes out of our grasp to really delve into it on a daily basis.  
Some people tend to be intelligent, studious or principled; they will find the time, resources and the drive to become well-versed in our holy Torah.  
Not everyone is like this, so what is there the rest of us?  Are we to remain ignorami forever?!  
It is therefore heartening that a solution is there for every Jew to familiarise himself with the words of wisdom, comportment and lore that is hidden in the fountain of wisdom. 
The Daf Yomi programme is just this: a daily learning programme, which has in its dozen cycles brought the word of HaShem to millions of Jews.

Join the real torchbearers of our ancient rich heritage, which distinguishes itself with the power of the intellect – not raw physics.  
The Daf Yomi sets us apart as a species that thinks, analyses and grows from this continuous educational experience.  
Whereas the Greeks gave a competition-filled game to the world, the daily Daf gave us an even older future: to know the Creator though the blueprint of the universe – the Torah.

Next week, the current Daf HaYomi cycle is nearing its finishing line, which will be celebrated throughout the world in the form of grandiose Siyum Hashass events.  
Perhaps the time has come to enlist more members to this uninterrupted learning programme.

Let’s do it for the sake of HaShem, for the sake of the Torah and for the sale of Am Yisrael.  
Let us remember all those who gave their life for belonging to the People of the Torah: those who were murdered during the Hebron Disturbances in 1928, the victims of the Nazi monster, in the period leading up to – and in the course of – WWII, and the many individuals or whole communities who were killed or wounded in the Zionist-Arab conflict – on the holy soil of the holy land and elsewhere.

Let’s hope that - in the merit of all the millions of hallowed pages, which ascend to heaven – we will soon be able to line the streets and witness the torch of Emunah, Tiqwa and Geulah being led through our streets, on its way to the Holy Temple where we shall celebrate the ultimate redemption from Galut Yavan and Galut Edom, speedily in our days, Amen.

First published on Wednesday, July 25, 2012

הגפן - עדכון מבחור עם תושיה

שלום לכם חברים יקרים, כבר הרבה זמן אני מתלבט אם לכתוב את מה שאני רוצה לכתוב אבל לבסוף החלטתי שהגיע הזמן שנכתוב ונעיר לחברים משהו טוב. כידוע שבציבור החרדי ובפרט בציבור החסידי במיוחד יש מאות בחורים שמעל גיל 23- ועד למעלה מגיל ה40, כידוע מנהג העולם ששידוכים נעשים על ידי שדכנים ברוב הפעמים, אבל אני פונה אלייכם חברים יקרים אני בטוח שלכולכם יש חברים טובים בלב ונפש שמחכים לזיווג שלהם ומתפללים ומיחלים כבר לזכות להקים בית נאמן בישראל, נכון שחלקכם כבר נשואים באושר, אבל כאן אני פונה אלייכם שתחשבו על החברים הרווקים שיש לכם, תחשבו על רעיון אולי דרך משפחה שאולי מכירים בחורה טובה שתתאים לחבר שלכם נכון שאתם לא שדכנים אבל אולי למעלה רשום שאתם תהיו השליחים הטובים לחברים שלכם, אף פעם אי אפשר לדעת מהיכן זה יבוא השידוך של החבר, וכמו שמסופר על אחד הצדיקים שכל מי שהיה מציע לו שידוך לבנו היה נותן לו מטבע אפילו שזה לא יצא מזה כלום, שאלו חסידיו למה אתה נותן לכל אחד מאלו שהציע לילדיך שידוך מטבע, הוא ענה להם כי הוא מקדם את השידוך האמיתי, וכמו שכתוב ואהבת לרעיך כמוך. אז חברים תחשבו על החברים שלכם ואולי תהיה לכם הזכות שדרככם חברכם יזכה להקים בית נאמן בישראל, ואולי גם תקבלו דמי שדכנות, אל תאמרו אנחנו לא שדכנים, כדי לעזור לחברים לא צריך להיות שדכנים כדי לנסות ולעשות השתדלות

זה דבר שכואב לראות בחורים  טובים חברמנים שיושבים ולא מתארסים, ואולי אם היו מתארסים היו יכולים להיות מאושרים, אבל המזל שלהם לא שיחק להם שיתארסו בישיבה והתבגרו ויצאו לעבוד, אבל אין מי שיעזור להם כי ההורים כבר התבגרו וזה לא בכוחות שלהם להתקשר ולרדוף אחרי שדכנים יום יום. אז כבר הרבה זמן שרציתי לכתוב על זה אבל השבוע החלטתי שזהו הגיע הזמן לעורר את זה שכל אחד ואחד יכול להיות שדכן ולארס את אחד מהחברים או אפילו לנסות לעזור בזה, אני בטוח אם הרבה מהאברכים הנשואים היו חושבים גם על החברים  הלא נשואים אולי היינו זוכים להקמת עוד בתים בישראל. אבל יש אנשים שאומרים אנחנו לא שדכנים מה לנו להתעסק בזה אז פה אני כתבתי אולי בשמים רשום שאתה כן צריך לחשוב על זה ואולי לעזור לחברים.

ידידי היקר,

יש לי את הפרטים שלך משנת תשנ"ט (או קרוב לזמן הנקוב) מאת אבי ז"ל מוה"ר דוד בעק (שארף) אחי דודך-דודי הרה"ח ר' יששכר דוב ראוכווערקער (בעק) שליט"א.  הגם שעבדתי עבורך כמה פעמים בעבר הרחוק, הרי אמרו חז"ל בפרשתנו (וישב) חזקה על המת שישתכח מן הלב, והרי מי שאינו נשוי חשוב כמת (וכמו שאמרתי בעוניי: או חברותא - או שתשב עם חברותא ליד הגמרא, או מיתותא - או תתקשר בקשרי שדוכין עם גברת (באנגלית קוראים לבריה זו "מיתות - MRS).

העצה לזה היא כמו שהדגשת: להעיר, להשתדל ןלחזור ולהזכיר את השדכנים בלי הרף, במינון סביל - לא לטרטר...

אם יש לך חבר\ים שעובדים בפיתוח אז אולי תקשר בינינו מפני שיש לי רעיונות איך לייעל ולשפר את הסיכויים לבחורים מבוגרים שיעזרו לעצמם על ידי שיעזרו לאלה שמנסים לעזור להם: השדכנים העובדים (כמעט) סביב לשעון כדי למצוא מזור לחולי הנקרא "אלטע בחור".  פשוט צריך להמציא כלי עבודה לעידן הדיגיטלי שישמש את צורך השעה.

אודה ולא אבוש, כשבניי הגיעו לגיל העשרים כמעט ולא עבר יום שדברתי עם אחד מעשרות השדכנים שהיו על הרשימה שלי, רק כדי להחזיק את שמם של בנינו לפני האף שלהם...

חוץ מזה ישנו ספר עתיק יומין מלפני כשלשת אלפים שנה הנקרא תהלים, תהלות או תפלות דוד בן ישי - תלוי באיזה מקור.  ידעתי ידעתי שהנך מודע לעצה זו אבל חייבים להשכים ולהעריב עם ספר זה כדי למצוא חן בעיני א-לקים ואדם.

ידידך המאחל ומצפה לראותך ביום שמחת לבך בקרוב, ממ"ש*

ר"ת: מאת מנשה שארף

Tuesday, December 20

Work vs. Toil - כולנו חרדיים

מכתב זה נכתב בדם לבבם של אברכים בכלל ישראל, וביניהם חסידים וליטאים ובני עדות המזרח
הרבנים והעסקנים הפקירו אותנו ומשפחותינו ללא יכולת להביא פרנסה לבתינו כי לא דאגו שכשנצא מן הכולל נוכל לחפש ולמצוא עבודה. וכאשר מי מאתנו כבר מחליט להסתדר בכוחות עצמו והולך לאקדמיה מסתבך עם תתי"ם ובתי ספר. צריך מישהו אמיתי ואמיץ שיעצור את גלגל העוני שמתגולל על משפחותינו בגלל כמה עסקנים שטומנים את ידיהם בכיסי הקצבאות ואת ראשם בחול וכל החיים עושים שבת, דואגים רק לבחורי ישיבות ומניפים אצבע למי מותר ולמי אסור לחיות חיים שלוים. מה הם רוצים - שנהיה קצבים או קופאים בסופר או אינסטלטורים - אז למה שנצביע להם.
10 הקושיות!
1)      חרדים חדשים או חרדים מקורים או שזה כמה עסקנים/חכי"ם/עיתונאים מהברנז'ה העסקנית החרדית שחוששת למעמדה את מכפישה ומתכחשת לציבור שלם?
2)      בבית כנסת של אבי וחמי רוב המתפללים אינם לומדים בכולל יום שלם האם הם גם חרדשי"ם?
3)      למה מה שהיה טוב לפני 30 שנה שיהודי מפרנס את משפחתו היום נחשב חריג וחדיש?
4)      איך מצפים שנאכיל את ילדינו מהכנסה של 2,000‏₪‏ בכולל ובמקרה הטוב 3,000‏₪‏ לאשה, שמספיק בקושי לכסות משכנתא ושאר המיסים ארנונה חשמל וכו' עולה 3,000₪?
5)      איך זורקים לחיים האזרחיים אחרי שבע שנות ישיבה וארבע שנות כולל בלי מינימום של כלים להתמודד עם שוק העבודה?
6)      מפלגת "כולנו חרדיים" דואגת לישיבות מה עם דאגה לפרנסה אחרי המסלול התורני הרי אתם התנגדתם שנקבל מינימום של השכלה שהיינו צעירים אז תעזרו בשוק העבודה לדוגמא תקדמו חוק אפליה מתקנת לחרדים או תדרשו את משרד התמ"ת שגם דרכו אפשר לעזור, הרי מה שחשוב לכם אתם יודעים להשיג?
7)      איפה הבושה שלכם לבקש את קולי וקול חברי כשאנו רוצים להתקבל לעבודה ואנו מסורבים בגלל החומות שאתם הצבתם?
8)      מאיפה עזות המצח לבקש את קולי כשאני ועשרות אלפי אברכים צעירים הולכים למכולת ולא יכולים לקנות קוטג' לילדים כי האבא אברך שלא מקבל צ'ק בזמן ואמא גננת שפחה באחד מרשתות הגנים החרדיות של עסקנים למען משפחתם?
9)      כל העסקונה שמונעת מאיתנו לצאת לפרנס את משפחתם אלה כבר סדרו את משפחתם ועצמם על חשבוננו אז לכן הם יטיפו לנו מוסר שהכי טוב לנו זה לשבת בכולל, כמה זמן הם ישבו בכולל?
10)  עד מתי תמרחו אותנו בצווי השעה להצביע ג' כדי שתשבו על כורסאות מעור פיל ואנחנו שנעזוב את הכולל אולי נוכל להיות אינסטלטורים או שוליא דנגרי כדברי אחד העסקנים שדואג לאידישקייט שלנו כאילו אנחנו ילדים בכיתה ה'?
תנו לנו להחליט מה טוב לנו מה שבטוח המתכון של היום גרוע ביותר!!!
יש את המשפחות שיש להם ויש את האלה שאין להם וזה בכל פלגי הציבור החרדי מחסידים וגם ליטאים, מתימנים ועד עולי רוסיה, מתנועת החוזרים בתשובה ומעדות הספרדים ומפני הכבוד לא נקטתי בשמותם!!!
אני קורא לכל מי שמזדהה איתי אנא לא להצביע למפלגה חרדית כלשהי, עד שידאגו לחרדים בצורה שורשית.   שלא יזרקו זוגות צעירים למים עמוקים ללא טיפת הכשרה או השכלה עם משכנתאות מכובדות, יוקר מחיה שמזנק, ושאר מרעין בישין.

המסקנא הפשוטה: תנו לנו לפרנס את משפחותינו בכבוד. ממני, מקום החתימה

First published on 18 December 2013, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).

Monday, December 19

חנוכת אגף המזון הענק "אהל אסתר" של אהבת חסד

שמחה והתרגשות רבה בחנוכת אגף המזון הענק "אהל אסתר" של אהבת חסד בבני ברק
נערכה בשילוב חגיגת שבע ברכות מרגשת לבן משפחת שארף, נכד מרת אסתר שארף ע"ה שעל שמה ולזכרה הוקם המחסן החדש בנדבת לבם של יוצ"ח שיחי'
בשעות אחר הצהריים המאוחרות של יום חמישי בשבוע שעבר נראו בלב בני ברק קבוצה גדולה של חסידים ואנשי מעשה, כאשר ביניהם מספר משתתפים הלבושים בבגדי שבת. המחזה הסוריאליסטי הזה פתח את המעמד המרגש של חנוכת הבית לאגף המזון החדש, המחסן הענק של 'אהבת חסד' הניצב לתפארת בלב העיר בני ברק ומשמש כמוקד המרכזי והארצי לפעילות חלוקת המזון של אהבת חסד, הכוללת אגף מוצרי מזון יבשים, פירות וירקות, עופות וקפואים.
לובשי בגדי השבת היו חתן ושושביניו, בני משפחת שארף שיחי', שעל שם אמם ע"ה הוקם האגף החדש, וחנוכת הבית השתלב לתפארת יחד עם שמחת השבע ברכות של הבית החדש שזה עתה הוקם בישראל לתפארת המשפחה.
מתחם המזון הגדול בבני ברק
האגף שמשתרע על שטח ענק מצויד בחדרי קירור ענקיים וחדשניים המאחסנים כבר כמויות מזון ענקיות, והוא מאובזר במיטב הכלים הטכנולוגיים המתקדמים כדי לאפשר את פעילות האגף הענק במהירות וללא תקלות ועיכובים.
מאגף זה יוצאים מדי שבוע מאות מאות משלוחי מזון הכוללים מוצרים איכותיים מטובי חברות המזון בישראל, עבור משפחות נזקקות הזקוקות לסיוע חיוני זה כאוויר לנשימה, אוכל נפש ממש, שבלעדיו הרעב יהיה נוכח בבית.
כאמור, האגף החדש הוקם בנדבת לבם הגדול של צאצאי האשה החשובה מרת אסתר ע"ה ב"ר ישעי' ז"ל, רעייתו של יבלחט"א הרה"ח ר' דוד בעק (שארף) שליט"א מאנטווערפן, אשר בחייה היתה ידועה כבעלת צדקה וגומלת חסדים עם משפחות נזקקות בסתר ובדרך כבוד, ושימשה אוזן קשבת לשבורי לבב, מעבר למלאכת הקודש אליה התמסרה במשך כל חייה בחינוך בנות ישראל לחיי תורה ומצוות אשר על ידי כך סייעה בהקמת מאות בתים נאמנים בישראל.
זֵכר לחסד בדרך כבוד
פתיחתו של אגף המזון הגדול של 'אהבת חסד' על שמה ולעילוי נשמתה, היא ללא ספק המשך ישיר ומתבקש למעשיה הטובים בחיים חיותה, אשר אף הם התבצעו בשקט גמור, בלי זרקורים וללא טיפת רעש, וכעת מעשי החסד המופלאים ימשיכו להתבצע כאשר היתה באמנה איתה, ללא שינוי, בדרך המכובדת ביותר, על ידי יוצ"ח שיחי' המעמידים יד ושם שתנציח את זכרה הטוב לעולמי עד, עד ביאת הגואל.
מעמד חנוכת הבית נפתח בקביעת מזוזות במתחם מחסן המזון החדש "אהל אסתר" בבני ברק ע"י אבי המשפחה הרה"ח ר' דוד בעק-שארף שליט"א, שקבע את המזוזה בכניסה הראשית כאשר מסביבו ניצבים בהתרגשות כל בני משפחתו שיחי'.
לאחר קביעת המזוזות התקיים סיור ממושך בכל האגפים בהנחייתם של מנהלי האגף ומנהלי אהבת חסד ובהשתתפותם של בני משפחת שארף המורחבת שהתרגשו להיווכח בהיקפי החסד העצומים הנעשים ע"י אהבת חסד בשקט ובסתר, הרחק מעין רואים. במהלך הסיור אף הוקרנה מצגת מרגשת הסוקרת את פעילותה הנרחבת של אגף המזון בכל ימות השנה ובימי החגים.
שמחה כפולה ומכופלת
משם המשיכה הפמליה לאולמי עטרת מרים, שם התקיימה סעודת המצוה לכבוד חנוכת בית 'אהל אסתר' בשילוב סעודת שבע ברכות לנכד המנוחה ע"ה, שיבלחט"א החתן ר' ישעי' שארף שיחי' בן הרה"ח ר' אהרן שליט"א מאנטווערפן, בהשתתפות בני המשפחה המורחבת ובהשתתפותם של עשרות גבאי ומתנדבי אהבת חסד מכל רחבי הארץ בראשות הגה"צ שרי התורה והחסד, רבני הקופה שליט"א.
את הסעודה הנחה בטוב טעם הרה"ח ר' יוסף מאיר הורוביץ שליט"א, מראשי אהבת חסד. במהלך הסעודה נשאו דברים נרגשים בן המשפחה ודוד החתן הרה"ח ר' מנשה שארף שליט"א שהביע את התרגשותה העמוקה של המשפחה שזכתה לעשות דבר עצום כזה לעילוי נשמת אם המשפחה ע"ה.
במהלך השבע-ברכות הגיעו לכבד את המעמד האדמו"רים מטשרנוביל, סטריקוב, ולעלוב שליט"א, וכן הגאונים הצדיקים רבי חיים צבי שפירא, רבי חיים פסח הורוביץ, רבי יעקב אליעזר דירנפלד, רבי אברהם דירנפלד, רבי אהרן דירנפלד, ורבי יוסף דירנפלד שליט"א.
בעל המנגן ר' מנדל יאקאב הפליא בחרוזיו לכבוד השמחה הכפולה, שמחת חנוכת הבית ושמחת הקמת הבית החדש, ושימח את לב המשתתפיו בנועם אמרותיו המרגשים.
הגה"צ רבי אברהם דירנפלד שליט"א העלה על נס את פעולותיה הגדולות של המנוחה ע"ה ועמד על הפלא איך מעשי החסד של בני המשפחה שיחי' מתמזגים יחד עם חנוכת בית "אהל אסתר" ועם שמחת שבע ברכות לנכד המשפחה שגדל כל ימיו בבית מלא חסד.
השמחה עברה על גדותיה כשהגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א נטל את רשות הדיבור והנגינה והרים את כל הנאספים טפח מעל גבי הקרקע, כשבין ריקוד לריקוד הוא מתבל את המעמד בדברי תורה וחסידות, דברי חיזוק כמים קרים על נפש עייפה, בשילוב מילתא דבדיחותא לשמח את החתן והשושבינים.
קבוצה נבחרת של בעלי המנגנים מאברכי אנשי שלומנו הנעימה את המעמד ברון יחד שירות ותשבחות, וסחפו את כל משתתפי המעמד בניגונים מלאי רגש ובריקודי שמחה לכבודה של מצוה.
המעמד ננעל בשעות הקטנות של הלילה כאשר כל המשתתפים התפזרו תחת הרושם העז של ההיקף הענק של מעשי החסד המתבצעים על ידי קומץ גבאים ומתנדבים העושים מלאכת קודש מרשימה ואדירה בהעניקם סיוע חיוני למאות משפחות נזקקות וקשי יום, בצורה השקטה והמכובדת ביותר שאפשר.

First published on 18 June 2013

Ohel Esther - the tent that feeds hundreds

Ahavas Chesed, the welfare arm of the Belz Chasidus was founded by my dear friend and room-mate, Rabbi Aaron Feibush from Bene Beraq, Israel.
What started as a food distribution initiative in the local Shul, has mushroomed into a national organisation that helps hundreds of destitute families make ends meet.
Twenty years later, Ahavas Chesed has managed to alleviate life-threatening problems from many children, by preventing the effects from malnutrition - a scourge in the lower income groups in the Holy Land.
Apart from food programmes, Ahavas Chesed now has an employment advisory line, a job placement office, a career training project and a host of similar activities - all geared to improve the lot Belzer Chasidim and others in the Ultra-Orthodox community.
In 5773 (2013), the total combined income of the families that were helped by Ahavas Chesed reached two million NIS.
The projected income for 5774 (2014) is ten million NIS, a 500% increase YOY, which will be reached by the many strategic investments and operational improvements that were introduced in the past couple of years.
Last year in Tammuz 5773 (July 2013) a new food distribution facility was opened in Bene Beraq, financed by the extended Scharf family from Antwerp, in memory of the unforgettable, dynamic one-woman Chesed institution Mrs Esther Scharf OB"M, who was taken away from her nine children in the prime of her life at the age of 46 years.
The decades that passed since her passing have not diminished the pain that is felt by all who know her or came into contact with her through her many acts of loving kindness and the love she dished out to whoever crossed her path.
Ohel Esther, the tent that carries her name is enabling hundreds of families in the cities of Bene Beraq, Ashdod, Tel Aviv and recently Kiryat Gat to manage their weekly budgets in a survivable manner.
The half a dozen industrial freezers and giant sized fridges - situated near the many pallet racks and filling stations empower the volunteering team to fulfil the many requests for help coming from the poorest segments of the community, thereby ensuring that no one is turned away empty handed.
May this laudable project engender much heavenly blessing on all involved, may it encourage others who are blessed with plenty to share their bounty with others less fortunate and may her soul up above reap the many merits that this powerhouse Ohel Esther is generating on a daily basis - Amen.

First published on 01 July 2014, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).

Thursday, December 15

Israelis living outside the borders of our Holy Land

Below is a chart with some facts and figures, which need some further finding...

DetailDestination CountryTotalDatesYearsPer Annum
Between 1948 and 1958, over 100,000 Jews emigrated from IsraelWorldwide      100,0001948 - 195810         10,000
The CBS analyzed the border control data and computed a "gross balance" of 581,000 Israelis living abroad during the period 1948–1992Worldwide      581,0001948 - 199244         13,205
Between the years 1990 to 2005 emigration assumptions from Israel by the CBS averaged 14,000 people per year.Worldwide      210,0001990 - 200515         14,000
The Israel Central Bureau of Statistics created their most recent population projection to 2010 with the assumption that 6,600 Jewish Israelis per year will leave the countryWorldwide      409,200201062            6,600
The 2006 Canadian quinquennial census counted 26,215 persons who reported Israeli citizenship, of whom two-thirds (67 percent) lived in the Ontario region.[29]Canada         26,215200658               452
1982, demographer Pini Herman estimated that there were 100,000 Israeli emigrants residing in the U.SUSA      100,000198234            2,941
Cohen and Haberfield estimated that in 1990 there were 110,000 to 130,000 Israeli immigrants residing in the U.SUSA      110,000199042            2,619
The 2000 U.S decennial census indicates that the number of Israel/Palestine-born U.S. persons rose to 125,325USA      125,325200052            2,410
In 2009, a study by the University of British Columbia concluded that there were 45,000 Israelis living in Canada, while other estimates put the figure at 60,000. Canada         45,000200961               738
Between 40,000 and 60,000 Israelis have either emigrated to or established long-term residency in India, and live primarily in Goa and Maharashtra.[31]India         45,000201567               672
The 2001 UK census recorded 11,892 Israelis living in the United KingdomUK         11,892200153               224
Between 8,000 and 15,000 Israeli expatriates live in Germany. Practically all of them reside in Berlin.[34]Germany         11,892201567               177
About 7,000 Israelis live in Australia. They are heavily concentrated in Sydney and Melbourne.Australia           7,000201567               104
WikipediaChina               2002015
Google SearchSwitzerland               5002015
Google SearchBelgium           5,000
Google BooksFrance           3,3001981 - 1990
Google BooksSouth Africa           9,6341991
Google BooksThe Netherlands         10,0002001
Rest of the worldEstimated total      250,0002015
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Yerida#DemographyEstimated total      525,000
Projected total         68,0002016First published on 04 January 2016, on Jewish P.O.S.T. - the Jewish Voice for the People Of South Tottenham (this Blog is now defunct).