Thursday, May 21

מאת הרב נפתלי פדווא

בס"ד
רשימת מראי מקום על קדושת בית המדרש ותפלה והמסתעף
רשמנו בקיצור ובע"ה נוסיף נופך.
בדעתי לכתוב כמה ענינים באריכות בדרך אגרות ועוד חזון למועד.
כעת נתחיל הרשימה וקטע א' לכל שבוע 

א) מעלת בני ישרא'ל: בספר לקוטי אמרים 'תניא', באגרת הקדש (כג) – אם מלאך נמצא בין עשרה מישרא'ל אפילו בעת שאינם עוסקים בתורה ותפלה, תפול עליו אימה ופחד ומתבטל ממציאות! עיין שם תוכחת מגולה למי שמזלזל בזה ועושה מושב לצים.

ב) מעלת עבודת האדם תולדות פ' עקב דף תרלג (דפוס הישן) בשם מורי שאדם חייב להאמין ההשפעות הנוראות שנגרם בכל העולמות והמלאכים, עוד שם שה' שומר ושוקד על לנשק כביכול שפתים של האדם בעת שלומד ומתפלל ומכיון שאין אנו מאמינים בזה באים לידי ענוה פסולה ומתרחק בעבודת ד' ע"ש

ג) מעלת עבודת האדם עבודת ישרא' אבות פ"ב מי"ג ואל תהי' רשע בפני עצמך – לומר האיך אני יכול לעורר מדת החסד ואני מלא פשעים, כי כמו שאדם מוכן לחטוא כך הוא מזומן לעורר מדת החסד ע"ש

ד) חומר שיחה בבית המדרש עבודת ישרא' אבות פ"ה מ"ה – ולא נצחה הרוח התפלות בבתי המדרש עולים למעלה וצריך לזהר שלא לדבר דיבורי חול כי זה יכול לגרום שלא תקובל תפלת המתפללים בעוון האחרים ע"ש – על כן אבקש ממך ידידי לעשות לי טובה

ה) מעלת קביעות מקום בסידור "לב שמח" בהקדמה: בית הכנסת נקרא כן על שם שמתכנסים שמה כל הקדושות, ומי שקובע מקום לתפלתו מתקדש המקום וזה מסייע לו להתפלל בפעם הבא בכוונה. וזה נלמד מאברהם אבינו כשחזר למקום בו התפלל על סדום וערי הכיכר שלא יחרבו. הלצה למה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים כדי שלא יסתובבו אנא ואנא בעת התפלה

ו) מעלת התפלה אור הישר עבודה פ"ב – מתפילות של ישרא' נקבעים ברקיע וכשהקב"ה רוצה לזכות את ישרא' מסתכל באותו רקיע ע"ש

ז) מעלת בית המדרש וחומר מי שיוצא אור הישר עבודה פ"ד – האריך בקדושת עשרה אנשים בבית המדרש ושהקב"ה מחבב אותנו ואם אחד יוצא לחוץ וכו'

ח) אור הישר עבודה  פ"ז – דברים נוראים בשם הזהר הקדוש על שירת הים וישתבח

ט) אור הישר עבודה שם פ"ט – דברים מתוקים על מעלת בית המדרש שמטהר את האדם ונמחלים כל חטאיו ע"ש בענין כבוד בית המדרש

י) קדושת לוי לפסח ד"ה כהא לחמא עניא: מי שמאמין שהקב"ה הוא אבינו ויש לו תענוג ממצוות בני ישרא'ל לא חסר לו כלום ובודאי הקב"ה יקבל תפלתו שמתפלל לרחם על עמו

אוצרות התפלה – פרק זה הוא בקיצור גדול ויש לפזרו לחלקים ובע"ה נוסיף עוד. ב"ה יש לנו בעלזער סידור שהוא אוצר גדול
מעלת פ' העקידה
פ' ושחט אותו
פיטום הקטרת

פסוקי דזמרא שמזמר כל העריצים

No comments: