Thursday, March 8

תפילה לאישה שעדיין לא התחילה לנקות... Prayer (be)for(e) Pesach Cleaning


תפילה לאישה שעדיין לא התחילה לנקות...

Image result for pesach cleaningריבונו של עולם אם נדבר גלויות לפעמים אין לי כוח את הבית לנקות...
אבל מה לעשות עוברים הימים והשעות וגם ברקע יש הרבה שאלות...
וכל מיני קולות "נו כבר התחלת? מה הספקת? לאן הגעת"
וזה מרעיש וזה מלחיץ ונכנס בי הספק...
לא מתוכננת? לא מאורגנת? אדישה? מסריחה? מעגלת פינות? וזה מחלחל...
"מה נראה לך??? תתעוררי את לא תספיקי"...
זאת משפצת זאת צובעת זאת מחדשת זאת מעיפה לזאת יש ממש תוכנית עבודה...
ואני? מה איתי? עוד לא התחלתי אפילו...
ואולי הבעיה אצלי?
ריבונו של עולם עזור לי להישאר על מקומי לא להגדיר את עצמי דרך האישור החיצוני
עזור לי, להאמין בעצמי שאני טובה, נקיה, ראויה ומשתדלת
לא משנה מה תהיה התוצאה
שאדע שאיני תלויה שהקיום שלי לא מותנה
ריבונו של עולם, תזכה אותי לשכן בליבי שמחה ועין טובה על עצמי ועל הנשים הסובבות אותי (אלה שהתחילו לנקות ואלה שלא...)
ריבונו של עולם הגן עליי מפני מחשבות הרסניות, פוגעות ולא מפרגנות שלי כלפי עצמי וכלפי הבית שלי
פקח את עיניי לראות מה חשוב באמת
עשה שאצליח להפריד את העומס והמיותר
ריבונו של עולם
    Image result for ‫הכנות לפסח ניקיון‬‎
  • תן בי כוח לשאת את השאלה "התחלת כבר לנקות"???
  • תן בי כוח להישאר רגועה
  • תן בי כוח לתקן ולו בעצמי ובמרחב הביתי שלי
  • תן בי הכוח לא להתערבב להתעצב ולהתקרבן
  • תן בי את הסבלנות לא לצעוק על הילדים על האיש שלי וכל מי שיהיה בדרכי בשבוע האחרון
  • תן לי חיוך גם אם לא התחלתי לנקות
  • תן לי חיוך גם יום לפני החג לא משנה מה יהיה מצבי

ועשה... בקשה ממך, עשה... עשה שאגיע בחתיכה אחת מחוברת ושמחה לחג הזה
עשה שאצא סוף סוף מעבדות לחירות ממני שעדיין לא התחלתי לנקות

No comments: