Tuesday, September 19

כתיבה וחתימה טובה

בס"ד

מכובדי וחברי מקוה-תקוה

בלב גואה ברגשות להתפלל עליכם ולאחל לכם ולכל משפחתכם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בריאות, אושר ועושר, נחת, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

הנביא מכריז: 
"מקוה... מושיעו"! 

כי הטבילה מביאה לתשובה, וקבלת התפילה ברחמים וברצון. לכן תפקידנו הקריטי ביותר הוא: 

חינוך מקוה לכל יהודי!

הריני להודות לכם על עזרתכם ותמיכתם בעבודת קודש זו, לה הקדשתי את זמני ומרצי, יומם ולילה במשך 40 שנה אחרונות, סביב העולם. עד שלאחרונה הגעתי להכרה, שאדם אחד משם, לא יכול לחנך היטב את הקהל כאן ובוודאי לא סביב העולם. דרושים לזאת גם הרבה מחנכים ועסקנים מקומיים בכל מקום וממון רב. לכן אין ברירה, כל הנהלת מקוה חייבת לפעול גם כמרכז לחינוך מקוה לכל יהודי, וביחוד לתושבי העיר והסביבה.
לכן אחרי 40 שנה של פעילות ענפה, אני מרגיש חובה לחזור שנית סביב העולם כדי לפרסם את המסר המעשי הזה, אשר חתמו עליו רבים מגדולי הדור, ולהשתדל שהמסר הזה גם יפעל כראוי וכרצוי. ולזאת אני שוב זקוק לעזרתכם ותמיכתכם המשמעותית.
אני חייב לכם רבות על עזרתכם ותמיכתכם בעבר. אנא סלחו לי שלא שלחתי לכם קבלות ומכתבי תודה, בעבר וכראוי, מחוסר עזרת משרד כראוי, בגלל קוצר התקציב.

יהי רצון שה' יאפשר לכם להמשיך ולחדש את השותפות במצוה גדולה וכבירה זו.

בכבוד רב, באהבה רבה, בברכת כתיבה וחתימה טובה, עמנואל ראב"ד, מקוה-תקוה

Imanuel Ravad – עמנואל ראב"ד 

Mikva Tikva 

Israel: 20 Shmaya St., Bne-Brak 5132703, T: 972-3-9074787

USA: 1360 – 44 St. Brooklyn, NY 11219
Tax-deductible – donations: IRS # 11-3380463

No comments: