Friday, October 7

שוויות הפרוטה בימינו

עיין בספר מדות ושיעורי תורה (מאת חיים פ. בניש)
עמודים כה,ד, כב,ז, כג,ד, כא,י,יא

עיין בספר מדות ומשקלות של תורה – Torah Metrology (מאת יעקב גרשון וייס)
בעמוד קצז מביא את הברייתא ממסכת קדושין יב,א:
"דתניא: פרוטה שאמרו חכמים - אחד משמנה באיסר האיטלקי, שש מעה כסף - דינר, מעה - שני פונדיונין, פונדיון - שני איסרין, איסר - שני מוסמיסים, מסמס - שני קונטרונקין קונטרנק - שתי פרוטות, נמצא פרוטה - אחת משמנה באיסר האיטלקי; רבן שמעון בן גמליאל אומר: שלשה הדרסין למעה, שני הנצין להדריס, שני שמנין להנץ, ב' פרוטות לשמין, נמצא פרוטה - אחת מששה באיסר האיטלקי"

No comments: