Wednesday, June 3

זה היום

זה היום שכל אנ"ש מכונסים בכינוס
מכל קצוי תבל עלו בדימוס

מחול לצדיקים - נאה להם ולחסידים
כשפוגשים חברים משכבר וידידים

לנסות ולהשתדל ביותר
שיהיה אחד מהם לא נותר

כי ישבו אחים יחדיו בדיצה
לטכס ולחשוב תשועה ברוב עצה

מה אפשר לעשות ולעשות אחרים
שנוכל להביא לגמר בין שני עברים

מצד אחד הבחור המבוגר עתיק יומין
עם העלמה הנעלמה ששערה מלבין

ומי יתן שנהיה מאלה שזכו
לשמוח בשמחתם כמו שבכו

לבקש מיושב מרום ומזווג זוג
שכבר יראו ביחד א גוט'ן טאג

בעת הזאת עדנא דחדוותא החתונה הגדולה
נא לזכור את אלה שעדין לא זכו ליום גילה

גש לחבר, לשדכן או אפלו לבדחן
מני ומנך תסתיים השידוך ויהיה לחתן

No comments: