Sunday, January 25

דברי תורה

משה הגיע לבית פרעה אחרי ארבעים שנה של נתק.  למה לא צוה פרעה להורגו בתור עומד לגרדום שברח? אפשר לומר שמאחר שמת המלך ביני ביני, בוטלו כל גזרות דין מות מכל החייבים מיתה למלכות כמעשה דאותו שר שלחש לרבן גמליאל אם הוא מובטח לחיי העולם הבא כשיגרום לבטל הגזרה שרחפה על ראשו של רבן גמליאל.  משקבל ההבטחה עלה לגג ונפל ומת ובטלה הגזרה. עוד אפשר לומר שמכיון שעברו כמה וכמה שנים מאז שנתחייב מיתה למלך, פג תוקף הגזרה ויכול מרע"ה להסתובב במצרים באין פוצה פה ומצפצף.  עוד אפשר לומר שמכיון שברח מאבן הנתונים למיתה, הרי כבר עבר את מר המות ונידון כאילו ריצה את עונשו. אולי אפשר להמליץ עניין זה גם על נס פורים שמאחר שהמן נהרג אפשר לבטל האיגרות.

No comments: